Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. 9. 2022

Co volíš

co-volis.jpg

Tak koho budete volit? Ne, samozřejmě to nechci vědět. Nicméně jsou před námi volby komunální i senátní. V senátních volíme jednoho senátora, v těch komunálních volíme celé zastupitelstva našich měst a vesnic.

Jsem rád, že tady v Třinci máme strany, kde vidím slušné lidi. Samozřejmě, dokonalost nelze očekávat. To není v lidských možnostech. Ale vidím tam lidi, kteří mají nějaký charakter a nějaké hodnoty, vidím tam lidi, kteří mají zkušenosti, vidím tam i ty, kteří mají progresivní nápady.

Jak volit? Dovolte, že zmíním pár kritérií k tomu, koho určitě nevolit. Myslím, že je důležité si dávat pozor na lidi zlé, na ty, kteří jsou konfliktní, arogantní a mají za sebou podivnou minulost. Taky je třeba se mít na pozoru, před těmi, kteří slibují až příliš. A nakonec bych si dal pozor také na ty, kdo ještě v žádné vůdčí roli nic nedokázali. Ale jak jsem řekl, myslím, že je z čeho vybírat. Navíc nemusíme vybírat pouze z jedné strany. Takže si to s modlitbou rozmysleme a volme zodpovědně a dobře.

Dnešní text je také o jistých volbách. Nepůjde však o volbu člověka, ale o volbu životního postoje. Dnes se podíváme, jak volil biblický Mojžíš. Přečtěme si jeden z nádherných a silných textů.

 

Mojžíš řekl Hospodinu: "Hleď, ty mi říkáš: Vyveď tento lid. Ale nesdělil jsi mi, koho chceš se mnou poslat, ačkoli jsi řekl: »Já tě znám jménem, našel jsi u mne milost.« Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost; pohleď, vždyť tento pronárod je tvůj lid."

Odvětil: "Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí." Mojžíš mu řekl: "Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj! Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid, ne-li podle toho, že s námi půjdeš; tím budeme odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu na tváři země." Hospodin Mojžíšovi odvětil: "Učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mne našel milost a já tě znám jménem." (Exodus 33, 12-17)

 

 

Mojžíšův rozhovor nás učí nesmírně mnoho o modlitbě a vztahu k Pánu Bohu. Podívejme se na tři vyznání, která v Mojžíšově modlitbě nacházíme a která ukazují, co volil Mojžíš.

 

1. vyznání: Nejdůležitější je znát Tebe a najít u Tebe milost

Podívejme se na první dva verše toho přečteného textu. Mojžíš Pánu Bohu říká: „Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost.“ (v.13)

Zamysleme se důkladně nad touto Mojžíšovu prosbou, která je obrovským vyznáním. On prosím, aby Mu Pán Bůh dal poznat cestu. O jakou cestu jde? Že by se ptal na trasu, jak dojít do zaslíbené země? To asi ne. Polský překlad říká: „Daj mi poznać Twoje zamiary.“ Mojžíš Pána Boha prosí, aby mu ukázal, jak chce jednat s tímto lidem. Chce porozumět té Boží cestě. A hlavně, chce jednat v souladu s tou Boží cestou. Proč? Aby se mu dobře vedlo? Aby vybudoval silné království? Aby jej lidé obdivovali za to, jak je dobrý lídr? Aby se mu už neděly zlé věci? Ne! „Abych poznal tebe a našel u tebe milost.

Mojžíšova prosba se stává obrovským vyznáním. Mojžíš vyznává, že nejdůležitější je pro něj to, aby znal či poznával Pána Boha a aby spočinul v Boží milosti. To je jeho volba. Tak volí on.

Bratři a sestry, toto je naše velké životní poslání. Mojžíš tady uhodil hřebíček na hlavičku. Poznávání Hospodina a spočívání v Jeho milosti způsobuje to, že se my měníme. Když Pána poznáváme a spočíváme v Jeho milosti, tak nás už nemotivuje touha něco Pánu Bohu dokázat, aby na nás byl dobrý. Naopak, když Jej poznáváme a setkáváme se s Jeho milostí, tak nás to proměňuje. Nejsou to příkazy, které nás motivují k víře v Pána Boha. Je to setkání s Ním a s Jeho milostí a dobrotou.

Je určitě důležité modlit se o mnoho věcí třeba i o volby, které jsou před námi. Ale je ještě mnohem důležitější, modlit se o to, abychom my sami volili poznáváni Pána Boha a setkávání se s Jeho milostí. Je důležité se modlit za kandidáty, kteří by poznávali Pána Boha a setkávali se s Jeho milostí. Je důležité se modlit, abychom měli takové vedení, které vytvoří prostředí, kde lidé mohou poznávat Pána Boha a setkávat se s Jeho milostí. To byla prosba Mojžíše, kéž by to byly i naše prosby.

 

2. vyznání: Bez Tebe nikam nejdeme

Víte, jak Pán Bůh zareagoval na toto Mojžíšovo vyznání? Hned po něm čteme: „Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí.“ (v.14) Opakovaně Pán Bůh řekl, že nemůže jít s tímto lidem. Když však Mojžíš vyznává, že pro něj je důležité poznání Hospodina a Jeho milost, tak Pán Bůh potvrzuje, že s nimi půjde. Tam, kde je Pán Bůh naším největším štěstím, tam je On s námi.

Mojžíš na to reaguje dalším vyznáním. „Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj!“ (v.15) Mojžíš říká, že raději zůstane na poušti a bude tam živořit, ale s Hospodinem, než aby šel do zaslíbené země bez Něj.

A znovu připomenu, že Pán Bůh původně říkal, že Jeho posel je dovede do zaslíbené země, do země oplývající mlékem a medem. Tedy, ať už by je Pán Bůh vedl nebo ne, májí Boží slovo, že přijdou do země hojnosti. Mojžíš vyznává, že se raději zdá snu o nové zemi, než aby ho dosáhl bez Boží přítomnosti. Nechce všechny ty dobroty a bohatství bez Pána Boha.

Co tedy to Mojžíšovo vyznání vlastně komunikuje? On vlastně říká, že mu nejde o zaslíbenou zemi, že mu nejde o bohatství, které ona skýtá. On říká, že Mu jde o Boží blízkost. Proč? Protože On moc dobře ví, že život na poušti v Boží blízkosti je mnohem lepší než hojný život v zaslíbené zemi bez Boží přítomnosti. Co z toho, že je plný stůl, když je duše prázdná? Co z toho, že slavíme úspěchy, když je duše prázdná? Co z toho, že jsme zdraví, když je duše prázdná?

Mnoho náboženských lidí to má přesně naopak. Oni věří v boha, aby měli zdraví. Oni věří v boha, aby byli úspěšní. Oni věří v boha, aby měli dost peněz. Oni věří v boha, aby se on postaral o klidný život. Ale tito lidé vlastně nechtějí boha. Oni pouze chtějí skvělý život a mají za to, že ten bůh jim může pomoct. Bůh je pouze nástroj. Spokojený život je cíl. Věříš v boha, abys měl dobrý život? Je cílem tvé víry samotný všemohoucí svatý Bůh nebo je cílem tvého života klidný, spokojený a pohodlný život. To je nesmírně důležitá otázka.

Mojžíšovo vyznání nám opět ukazuje, co je podstatné a jakou hodnotu může mít v životě Pán Bůh. Je to i naše vyznání? Dokážeme vyznat, že se raději obejdeme bez dobrých věcí, než abychom se obešli bez Pána? Že raději budeme v poušti s Pánem, než v blahobytu bez Něj. Že raději zůstaneme v nemoci, než ve zdraví bez Něj. Že raději se na tu vysněnou školu nedostaneme, než abychom tam měli být a ztratit Jej. Vyhrotil to dokonce náš reformátor Martin Luther, který řekl: „Raději bych byl v pekle s Kristem, než v nebi bez něj.“

Mojžíš to Pánu Bohu řekl. Bylo to jeho upřímné vyznání. Mnohdy se modlíme o dobré věci. Modlíme se o partnera, modlíme se o školu či práci, modlíme se o zdraví, modlíme se o výsledky voleb. Řekněme v modlitbě Pánu, že pokud bychom to dobro měli mít, ale nemít Jej, tak se raději toho dobra vzdáme, protože nejdůležitější je být s Ním. Možná zrovna teď o nějakou dobrou věc Pána Boha prosíte. A to je naprosto v pořádku. Možná prosíte dokonce v zoufalství. Pokud tak věříte, Pak Mu řekněte, že za nejzásadnější považujete to, aby On byl s vámi. Kdo poznal Pána Boha a Jeho milost, ten považuje Jeho přítomnost za nejdůležitější.

 

3. vyznání: Chceme být Tvými svědky

Zmíním ještě to poslední vyznání. Mojžíš dále říká: „Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid, ne-li podle toho, že s námi půjdeš; tím budeme odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu na tváři země.“ (v.16)

Mojžíš jasně vyznává, že pokud je Pán Bůh s námi, tak náš život prostě vypadá jinak, než život lidí bez Pána Boha. Mojžíš tedy postupně říká, že to vše je o Pánu Bohu. Potom říká, že přítomnost tohoto Pána v našich životech je to největší štěstí pro nás. A nakonec říká, že ta přítomnost Pána Boha v našich životech je svědectvím pro všechny ostatní. Proto potřebujeme, aby Pán byl s námi. Proto potřebujeme více, než jen věřit v Boha. Proto potřebujeme víc, než se prohlásit za křesťany. Proto potřebujeme více, než jen dodržovat nějaké náboženské postupy. Potřebujeme Boží přítomnost v našem životě.

Před několika léty jeden bratr se mnou sdílel to, jak sám přišel k víře. Považoval se za vlažného křesťana. Trochu toho Pána Boha bral, trochu bral ten světský život. Pak přišel Pán komunismu a první svobodné volby. Byl za to velice vděčný. Zároveň si uvědomil, že i on sám musí udělat volbu, jak chce směřovat svůj život. Najednou si uvědomil, že žije život na dvě strany. Pán Bůh se ho dotkl natolik, že potom klekl a v modlitbě prosil Pána Boha o odpuštění hříchu a vyznával, že už nechce žít rozpolcený život. Vyznával, že volí Pána Ježíše Krista. A v Jeho životě to jde dodnes vidět. Jaká radost.

Nejsi ve stejné pozici? Nepotřebuješ ty dnes udělat podobnou volbu? Dovolte, že přidám ještě jeden důvod, proč dnes volit Pána Boha, Pána Ježíše Krista. Pán Bůh v rozhovoru s Mojžíšem na počátku hovořil, že pošle posla. Potom říká, že půjde On sám. Později se stalo obojí. Poslal posla, ale tím poslem byl Bůh. Poslal Ježíše. Když o Ježíši mluvili proroci dávno před Jeho narozením, tak říkali, že On bude Emanuel – Bůh s námi. A tento Ježíši Kristus přišel, aby byl Bůh navždy s námi. To je ztělesněná Boží přítomnost. V předchozí kapitole bylo napsáno: „Hle, můj posel půjde před tebou. A až přijde den mého trestu, potrestám jejich hřích na nich.“ (Exodus 32, 34) Ježíš jde před námi. Když přišel den trestu, On byl potrestán za nás. Proto teď Bůh může být s námi. Přestože jsme hřešící lidé, můžeme zažívat Jeho blízkost bez strachu z trestu, protože Ježíš už byl potrestán za nás. Když tento Ježíše kraluje v mém srdci, pak je Bůh se mnou. Když v moci Ducha svatého prosím, abych se já umenšoval a aby Jeho vliv v mém životě rostl, pak zažívám Jeho přítomnost. Zvolte si dnes Ježíš. Přijďte k Němu s pokáním z toho, že jste Ho viděli pouze Jako plniče vašich přání, že Ho nevidíte jako dost velkého. Přijďte s prosbou o milost a o Jeho přítomnost. Zvolme dnes všichni Pána Boha zjeveného v Ježíši Kristu jako cíl naší víry, ne jako nástroj k naplnění našich potřeb. Pak budeme požehnání.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář