Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 1. 2014

Hledání síly

a.jpgPepek námořník to hledal ve špenátu, gumídci v hopsinkové šťávě, Asterix a Obelix v kouzelném elixíru. Dnes to lidé hledají třeba v energetických nápojích či anabolických steroidech. O čem je řeč? O síle! Ano, mnozí touží být silnější. Respektive, touží vypadat, že jsou silnější. A tady asi mluvíme především o mladých mužích. Ale vidíme to i v profesionálním sportu, jak sportovci stále nacházejí nové legální i nelegální cesty, jak být silnější, aby mohli vyhrávat. A protože často šahají i po těch nelegálních cestách, roste nám tady celá síť antidopingového průmyslu, přesto ani ten vše neuhlídá a často tady máme nejrůznější skandály spojené s tím, že se provalily nějaké nečestnosti.

Audio záznam naleznete zde.

                Mluvím tady dnes o síle, protože o síle mluví verš, který vybralo naše presbyterstvo pro náš sbor jako verš pro rok 2014. Možná jste si ho už přečetli na obálce Života sboru nebo v posledním Sborovém zpravodaji. Přečtěme si ten jeden krátký verš i teď:

 

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. (Efezským 6:10)

 

                Bratr pastor Bohdan už ve Sborovém zpravodaji napsal něco o tom, kde jako sbor tu sílu potřebujeme. Já bych se tedy chtěl více zaměřit na nás jako na jednotlivce. Určitě znáte to úsloví, které říká, že řetěz je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek. Církev sice v Bibli není přirovnávána k řetězu, ale přesto si myslím, že je to použitelná ilustrace. Ale můžeme si tedy církev zobrazit i nějakým biblickým obrazem. Bible přirovnává církev k tělu. A i tady můžeme říci, že pokud má profesionální sportovec nějakou tělesnou vadu, tak už nepatří mezi nejsilnější. Ale podobné je to u každého člověka. Pokud máte nemocné srdce, tak to pocítí celý organizmus. Ale i když si třeba zraníte nohu, tak to ovlivní celé tělo. Takže i ty oslabené či slabé části mají dopad na celé tělo a omezují ho. A proto je důležité, aby všichni členové sboru hledali svoji sílu v Hospodinu. Nejen pastoři. Nejen presbyteři. Všichni potřebujeme svoji sílu hledat u Pána. A to jak kvůli našim vlastním životům, tak kvůli našemu sboru, naší církví.

                Co se tedy z tohoto jednoduchého verše můžeme naučit a jak nám to může pomoct být silnými? Dovolte, že to dnes tak trochu postavím na jednom příkladu. Budu mluvit o mobilním telefonu. Zrovna o Vánocích se mi stalo, že jsem chtěl někomu volat. Ozval se podezřelý tón a na mobilu se mi objevilo něco ve smyslu: „V dosahu nejsou žádné sítě.“ Stačilo udělat dva kroky a už jsem se dovolal. Naší afričtí přátelé někdy musí cestovat několik hodin, aby se dostali do dosahu sítě. Kdybych tento problém popsal nějakému člověku, který o mobilech nic neví, tak by mi mohl položit třeba tři otázky:  1. Proč potřebuji ten signál? 2. Odkud se ten signál bere? 3. Jak ten signál můžeš najít a přijmout?

                Myslím, že když mluvíme o Boží síle, můžeme se pokusit odpovědět právě na otázky podobné těmto a najít ty tři odpovědi.

 

1. Definice potřebnosti síly

                Co je tedy tou silou, kterou podle tohoto verše máme hledat u Pána a k čemu ji potřebujeme? To je moc důležitá otázka. Má tady Pavel na mysli tu sílu, díky které bychom byli nejlepší vzpěrači či jiní sportovci? Má tady na mysli sílu k tomu, abychom dostudovali doktorát? Má na mysli sílu k podnikání? Přestože i takovou sílu můžeme od Boha hledat. V těchto případech je ale Boží cesta a tedy Boží vůle různá pro různé lidi. Ne všichni budou vzpěrači, vystudují doktorát či budou podnikat. Otázka zůstává. O jaké síle je řeč?

                Když to převedu na ten mobil, tak otázka je, proč potřebuji ten signál? K čemu mi je? Signál máme proto, abychom mohli použít telefon k tomu, k čemu byl vyroben. A přestože dnes můžete mobilem fotit, ladit kytaru nebo třeba určit polohu, kde se zrovna nacházíte, tak mobil je určen především ke komunikaci s druhými a to obvykle bez signálu nejde.

                Stejně tak je to s námi. Sílu potřebujeme proto, abychom ji využili k tomu, pro co tady na tomto světě jsme. Proč tady na světě ale jsme? Jsme tady proto, abychom oslavili Ježíše Krista! A jak Ho oslavíme? Tím, že pro Něj budeme žít a Jemu budeme sloužit! Svůj život prožije dobře, když centrem našeho života nebudeme ani my sami, ani naši partneři, ani naše děti, ani naše práce, ani naše postavení, ani naše dobré jméno, ani naše dobré činy, ale když centrem našeho života bude On. To je to zásadní k čemu tu sílu potřebujeme. A stejně tak je naším cílem, abychom se dali Bohu použít, aby On byl centrem životů i lidi kolem nás. My jsme ti, kdo jim o potřebě Boha v centru života máme říct. Máme jim přinést evangelium, které říká, že Bůh se stal člověkem, aby za lidi zemřel a dal jim nové srdce. Srdce, které není egoistické, ale srdce, které patři Bohu.

Stejně tak, jako potřebujeme signál, abychom mobil využili k tomu, pro co byl vyroben, tak i my potřebujeme sílu zvnějšku k tomu, abychom žili pro Toho, pro koho jsme byli stvořeni.

Proč to ale nezvládneme sami vlastními silami? Proč hledáme nějaký větší zdroj síly? Je to úplně stejné, jako kdybychom se ptali, proč mi nestačí k telefonování to, že tam mám telefon. Je to sice hezké, že ho máme, ale bez signálu se nedovoláme. A stejné je to s námi. Je to hezké, že nějaké síly máme i sami o sobě. Ale tyto síly nikdy nebudou dostatečné k tomu, aby udělaly z Boha centrum našeho života. Naše vlastní síly budou vždy centrum života dělat z nás nebo z něčeho nám blízkého, ale ne z Boha. Proto potřebujeme ten vnější zdroj síly, který je větší než ten náš. Apoštol Pavel v následujících verších vysvětluje, proč nestačí ty naše síly. On říká: „Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“ (Efezským 6:11-12)

Náš nepřítel je silný. Je to samotný ďábel, jsou to nadzemští duchové zla. A ti za každou cenu nechtějí, aby centrem našeho života byl Bůh. A pokud budeme bojovat sami, tak nás zničí. Proto potřebujeme sílu větší než je ta naše.

 

2. Zdroj síly

                Takže už víme, proč tu sílu potřebujeme. Teď je otázka, kde je ten zdroj síly, který potřebujeme. Když potřebujete signál pro mobil, musíte najít místo, kde je pokrytí. Ale jak je to s tou sílou pro život? Jak to říkal ten náš dnešní text? Čteme: „A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v Jeho veliké moci. “ Sílu máme hledat u Pána! Kdo je tím Pánem? Je jím Bůh, Ježíš Kristus. Čteme, že On má velikou moc. A Bible opravdu je záznamem Jeho veliké moci. Začínáme stvořením, kdy Bůh slovem tvoří celý tento svět. Můžeme pokračovat nejrůznějšími mocnými činy. Vzpomeňme slavné vyvedení z Egypta a všech deset ran. Vzpomeňme, jak se rozestoupilo moře. Vzpomeňme si, jak ze skály vytryskla voda, jak padala mana. Vzpomeňme si na zázračné bitvy. Třeba když Ninive padlo. Nebo když Boží anděl zabil 185.000 vojáků, kteří obléhali Jeruzalém za krále Chizkijáše. A co teprve zázraky které dělal Ježíš sám, když léčil nemocné, utišil bouři, chodil po vodě a křísil mrtvé. A největším projevem Boží moci je to, že vzkřísil samotného Ježíše Krista z mrtvých a tak porazil ďábla a smrt.

                Bůh má nepochybně obrovskou moc. On má stejnou moc i dnes a Bible podává svědectví, že On sám drží celý vesmír pohromadě. Takže On je nepochybně ten správný zdroj.

                Opět se vrátím k tomu mobilu. Možná se vám už stalo to co mně. Aniž jsem si toho všiml, tak se můj mobil připojil k jiné síti. A co je horší, bylo to k zahraniční síti. Tady, v pohraničí se to lehce může stát. A jaký byl důsledek? Protože jsem byl připojen ke špatné síti, tak jsem nevolal zdarma, jak jsem očekával, ale velmi draze.

                Když zvolíte špatný zdroj síly, tak vás to také vyjde velmi draze. Protože jak už jsme řekli, povede vás to k tomu, že minete svůj životní cíl. Jak se přesvědčit, že váš mobil je připojen ke správné síti? No můžete to zkontrolovat pohledem. Nebo to také můžete nastavit tak, abyste se nikdy k jiné síti automaticky nepřipojili. V životě víry je to stejné. Potřebujeme se kontrolovat, zda jsme se náhodou nepřipojili k něčemu nesprávnému. Apoštol Pavel zapsal: „Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte.“ (2.Kor 13:5) Takže si dejme veliký pozor, zde máte ten správný zdroj. Zda je naším zdrojem pravý Bůh, který se zjevil v Ježíši Kristu.

3. Napojení na zdroj

                Zbývá tady vlastně poslední otázka. Jak se na ten zdroj napojit? Na mobilu to v první řadě znamená, že musíte mít mobil zapnutý. A dále musíme být v prostředí, kde je dosah signálu. Když odjedete do zahraničí, tak už se k vašemu domovskému signálu nenapojíte.

                Stejně je to i v našich životech. Je možné, že jsme na Boha úplně vypnutí a vůbec se o Něj nezajímáme. To můžeme změnit modlitbou. Stačí Bohu říci, že Ho prosíme, aby se stal naším Pánem. Potom se On automaticky stává i naším zdrojem, pokud zůstáváme v Jeho blízkosti.

                Ale je také možné, že jsme takto zapnuti, ale více či méně často utíkáme mimo Jeho dosah. To je také možné. Pokud nejste pod vlivem Bible, jste mimo dosah Božího signálu, Boží síly. Když jsme skrze Ducha svatého vystavování pravdám Božího slova, přijímáme tu sílu. Pravdám Božího slova můžeme být sami vystavováni v našem osobním rozjímání nad Biblí. Ale pravdám Božího slova je třeba se vystavovat i ve společenství bratří a sester, ve sboru. Povzbuzením nám mohou být třeba slova Ježíše: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“ (Jan 15:7) Zůstaneme-li napojeni na Boha skrze Jeho slovo, přijímáme Jeho zdroj síly.

Kdysi jsem viděl jednu reklamu. Jedna rodina koupila dědečkovi k narozeninám iPad. Mnozí vědí, co to je, pro ty, kde nevíte, tak je to takové ploché elektronické zařízení s obrazovkou, na kterém jde pouštět filmy a hudbu nebo i psát texty, prohlížet internet apod. Prostě je to velmi chytrá a drahá věcička. A jednou při návštěvě se ta paní ptá toho dědečka, jak se mu líbí ten iPad, co mu dali k narozeninám. Oba jsou v té chvíli v kuchyni a on je za jejími zády a něco krájí. V době kdy se ona zeptá, on dokrájí a nese prkýnko s nakrájenou zeleninou a shrne ji do polévky. Ale tím prkýnkem je právě onen iPod. A v té stejné chvíli děda říká, že se mu ten iPod moc líbí, že je velmi praktický. Oplachuje ho vodou a strká do myčky. Dar v hodnotě mnoha tisíců používal jako levnou všední věc.

Bůh nám nabízí něco vzácného. Nabízí nám, že se můžeme na Něj napojit a stát se nástrojem obrovského požehnání pro nás samotné a pro ty, kdo jsou kolem nás. Nežijme jen ze své síly, když nám nabízí tak moc. Prožijme rok 2014 v Jeho síle.

Audio záznam naleznete zde.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář