Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ježíš je tvůj Zachránce!

30. 11. 2011

a.jpgŽijeme ve světě, kdy různé nemoci a úrazy nejednou omezí schopnost člověka využívat smysly. Nicméně dnešní technologie významně pomáhá. Nedávno jsem na internetu viděl krátké video, na kterém dívka, která byla dlouhodobě hluchá, poprvé slyší po aplikaci tzv. Kochlerova implantátu. Bylo vidět to velké nadšení. To je příklad z oblasti sluchu, ale představte si, že byste po úrazu nemohli mluvit a věděli byste, že se blíží den, kdy promluvíte. Předpokládám, že byste o tom přemýšleli a plánovali si, co řeknete jako první. Bible nám hovoří o člověku, který byl němý devět měsíců a jsem si jist, že velmi dobře přemýšlel o tom, co řekne. Je řeč o Zachariáši, otci Jana Křtitele.

Audio záznam naleznete zde. V audiu je záznam jen zkrácené verze.

Zaposlouchejme se tedy do Božího slova a poslechněme si, co řekl:

 

Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky promluvil: "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného Spasitele z rodu Davida, svého služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna; zachránil nás od našich nepřátel a z rukou těch, kteří nás nenávidí, slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů, pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje." Lukáš 1:67-79

 

            Bratři a setry, milí přátelé, když čteme tento text, tak vidíme úžasný popis toho, kdo je Ježíš Kristus. Nám se asi většinou stane, že to přečteme a ani se nad tím moc nezamyslíme, protože prostě víme, kdo je Ježíš. Ale když budeme přemýšlet o tomto textu, mějme na paměti, že byl vyřčen nebo snad zpíván pravděpodobně v době, kdy je Marie ještě těhotná s Ježíšem. Zachariáš Ježíše neznal, nečetl evangelia ani epištoly, které popisují, kdo Ježíš je. Zachariáš tady vyslovuje proroctví a je to proroctví, které je jednak oznámením, že Ježíš přichází, a jednak popisuje, co nám Bůh skrze Ježíš nabízí. Je tady obrovská spousta důležitých slov a mohli bychom strávit hodně času výkladem jednotlivých obratů. Ale zaměříme se na 3 zásadní rozměry spasení, které nám Zachariáš představuje a o kterých říká, že nám je Bůh nabízí v Ježíši Kristu.

 

 

 

1.rozměr: Spasení od našich nepřátel

Dovolte, že ještě před tím, než se podíváme na ten první rozměr spasení, stručně okomentuji úvod Zachariášova chvalozpěvu. Začíná slovy „Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid.“ (v.68) Zachariáš chválí Boha za to, že navštívil a vykoupil svůj lid. Všimli jste si těch sloves? Bůh navštívil svůj lid. Jak úžasný obraz toho, že Ježíš Kristus, mocný Bůh, který od věčnosti přebýval v nebesích, sestoupil na zem, stal se člověkem a tím navštívil lidstvo. Potom zase vstoupil na nebesa a usedl po pravici Boží. On vykonal návštěvu – byl s námi. A dále je zde řeč, že vykoupil svůj lid. Řečtina má více slov pro slovo vykoupení. Tady je to slovo použito ve smyslu osvobození. Zachariáš říká, že Bůh v Kristu přinesl svému lidu svobodu. A dále Zachariáš říká: „Vzbudil nám mocného Spasitele z rodu Davida, svého služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna.“ (69-70) Bůh nám teda dal Spasitele, a to Spasitele, který byl dávno předpovězený. A skrze toho Spasitele nás zachránil, neboli spasil, „od našich nepřátel a z rukou těch, kteří nás nenávidí.“ (v.71, 74) To je ten první rozměr spasení. Jsme zachráněni od našich nepřátel, od těch, kdo nás nenávidí.

            Tu se automaticky musíme ptát, kdo jsou naši nepřátelé. Nevíme přesně, co měl Zachariáš na mysli. Je docela možné, že i Zachariáš myslel na okupanty z Říma. Ale je zřejmé, že viděl i dále. Když se my dnes podíváme do Božího slova, tak zjistíme, že Bible definuje tři základní nepřátelé, kteří nás nenávidí. Tím prvním je ďábel. Apoštol Petr napsal: „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.“ (1 Peter 5:8) Tím druhým nepřítelem je svět. Jde o svět, do kterého jsme také kdysi náleželi. Je to svět ve smyslu hříšných lidí, kterým se naše víra nelíbí.  Ježíš říká: „Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.“ (Jan 15:19) A tím třetím nepřítelem je smrt. Pavel zapsal: „Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt.“ (1.Korintským 15:26)

            Takže máme tři nepřátelé: ďábla, svět a smrt a Zachariáš zde ukazuje, že Bůh nám dá, vlastně už dal, vítězství nad těmito nepřáteli. Ten, kdo věří Bohu, zažívá vítězství nad ďáblem, protože už to není ďábel, kdo kraluje v jeho srdci, ale Bůh. A přestože dokud jsme na této zemi ďábel ještě bude škodit a rozbíjet, on už nevládne, jeho dny jsou sečteny. Ježíš Kristus jej porazil na kříži. Ježíš Kristus jej porazil i v srdci věřícího člověka.

Ten, kdo věří Bohu, zažívá také vítězství nad světem. Ano, nepřátelé evangelia nám mohou škodit, pomlouvat, ubližovat. Mohou pokoušet, svádět a podbízet se. Mohou dokonce mučit, zavírat do vězení a zabíjet. To vítězství je v tom, že vítězíme nad touhami, které má tento svět. Ne vždycky, často padáme, ale zažíváme v tom Kristovu blízkost a odpuštění. To Kristovo vítězství je navíc v tom, že On sám řekl: „Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.“ (Matouš 5:11) To vítězství je v tom, že se Ježíš nechal tupit i zabít, a přesto slavně zvítězil ve vzkříšení. To vítězství nad světem je v tom, že v Jeho vzkříšení Bůh dává sílu v pokušení a proměňuje utrpení v budoucí požehnání a nekonečnou radost. Teď to ještě necítíme. Teď to hrozně bolí. Ale už je to skoro tady.

Ten, kdo věří Bohu, zažívá vítězství i nad smrtí. Smrt už nemá moc. Smrt totiž není konec. Tím, že Ježíš vstal z mrtvých, přemohl smrt a vydobyl nám věčný život. Takže fyzická smrt je jen přechod do věčnosti s Ním. A jelikož nám jsou v Kristu odpuštěny hříchy, máme život věčný a věčná smrt nemá nárok. Zase můžeme říci, že nás někdy přepadnou obavy ze smrti naši či našich blízkých, ale soucitný Ježíš Kristus se stará i o tyto obavy.

Bratři a sestry, Ježíš přišel, aby nás zachránil od ďábla, světa a smrti. Tím nám vydobyl věčný život, spasení. Věříš tomuto Spasiteli? Tak se připoj k Zachariášovi a děkuj Bohu. Děkuj Mu za věčný život, který tě čeká.

 

2.rozměr: Spasení od strachu

            Ten druhý rozměr, který tady Zachariáš jen zběžně zmiňuje, je osvobození od strachu (v.24) Čeho se lidé bojí? Z čeho mají strach? Lidé se bojí nepřátel! Ať už těch lidských tak těch, které jaksi přináší život. Lidé se bojí nemoci, smrti, bolesti, lidé se bojí strachu. A toto všechno je shrnuto v těch třech nepřátelích, o kterých jsme už hovořili. Lidé se bojí ďábla, světa a smrti. Ono je jedna věc, že člověk je od těchto věcí pro věčnost zachráněn, ale druhá věc je to, že dokud jsme tady na tomto světě, tak to vítězství není hmatatelné a často přichází strach. A co má křesťan s tím strachem dělat? Vzepřít se mu! Ale jak? Je jen jedna cesta. Strachu se lze vzepřít pouze důvěrou v Boha. Dobře to vystihl autor listu Židům, který shrnuje: „Vždyť Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.' Proto smíme říkat s důvěrou: 'Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?'“ (Židům 13:5-6)  Proč se dle tohoto textu nemusíme bát? Protože Bůh řekl! A dále je citováno jedno ze zaslíbení. Boží slovo je tím, co nám pomáhá bojovat ze strachem. To Boží slovo, které nás ujišťuje, že nás Bůh miluje. To Boží slovo, které nás ujišťuje, že On vždy bude s námi. To Boží slovo, které říká, že nám odpustil. To Boží slovo, které říká, že s námi bude i v umírání. Boží slovo je tím, co nás ve chvíli strachu posiluje. A pokud se strachem bojujete, vypište si důležité biblické verše, naučte se je zpaměti nebo si je napište tak, abyste je měli na očích a neustále si je připomínejte. Nebo využijte dobré literatury. Máme k dispozici brožurku s povzbuzujícími biblickými verši, kterou připravil bratr Křivohlavý. Zeptejte se u sester prodávajících literaturu.

            Ale Zachariáš nám tady říká, že Ježíš nás zachránil od strachu. O Ježíši totiž čteme, že On je tím slovem, které se stalo tělem. On je vtěleným Božím slovem. On je ten, kdo ve chvíli strachu stojí vedle nás a posiluje nás. A tak když nás přepadá strach, vyznávejme jméno Ježíš. Prosme Jej o ochranu, vyznávejme, že Mu důvěřujeme. On nás neopustí, bude s námi a posílí nás. Jen Mu více důvěřujme.

3.rozměr: Spasení ke zbožnému a spravedlivému uctívání

            Takže prvním rozměrem spasení je spasení od nepřátel, druhým spasení od strachu. Posledním rozměrem spasení je, dle tohoto Zachariášova proslovu, spasení ke zbožnému a spravedlivému uctívání. Čteme: „Abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.“ (v.74-75) Tady tímto textem nám Zachariáš ukazuje, že Ježíš nám svým spasením vydobyl možnost žít tak, abychom svým životem uctívali Boha. Ano, my hříšní lidé můžeme svým životem uctívat Boha. Jak? Tím, že budeme žít životem víry v Něj, jako ve Spasitele. A jak se takový život projevuje? Projevuje se pokáním nad hříchem. Projevuje se vděčností za Boží odpuštění a Jeho vedení a projevuje se prosbami o Jeho přítomnost a vedení našeho života. Když je toto přítomno v našem životě, pak je to tím zbožným a spravedlivým uctíváním Boha. To je to nejdůležitější uctívání.

 

Bratři a sestry, Bůh nás skrze Ježíše zachránil od naších nepřátel, od našeho strachu a zachránil nás, abychom Jej mohli zbožně a spravedlivě uctívat. Nic z toho nezažijeme na tomto světě dokonale. Život křesťana je boj. Dokonalost nás čeká až v nebi. Bůh však ve své velké lásce působí to, co popsal Zachariáš na konci svého proslovu či písně. Říká: „Nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“ (v.78-79) Ježíš Kristus se chce člověku zjevit a přivést ho na cestu pokoje. Dnes jsme se radovali z toho, že na tuto cestu přivedl i Dianu. A předpokládám, že i dnes nás tady v kostele nebo doma poslouchají ti, kdo se na tuto cestu potřebují dostat. Pokud je to teď touhou tvého srdce, tak Ho prostě popros, aby se ti zjevil a uvedl tvé kroky na cestu pokoje. A věř Mu, On to jistě udělá. On chce být i tvým spasitelem.

 

Zachariáš se devět měsíců připravoval na to, co řekne, a potom oslavil Boha za to, že poslal Spasitele, Ježíše Krista. Tento proslov není určitě náhodný. On určitě hledal  Písmu, co je tam o Mesiáši, a potom si to spojil s tím, co slyšel od anděla. Výsledkem je tento chvalozpěv. Dobře připravený chvalozpěv. Advent je o přípravě. A já vás chci povzbudit, udělejme v Adventu to samé co udělal Zachariáš. Ponořme se do Písma více než jindy. Udělejme si 4 týdny poznávání, jaký je Ježíš. Chceme jako sbor číst evangelium Lukáše. Lukáš má 24 kapitol, takže když budete číst kapitolu denně, tak vám ještě na konci zbude rezerva. Moc vás vyzývám, připojte se! Dovolme Pánu, aby nově působil v našich životech. Čtěme Lukáše se speciálním důrazem na to, koho nám Bůh dal v Ježíši Kristu a od čeho nás On zachraňuje. A mým přáním je, aby důsledkem byla nádherná píseň naších srdcí, které budou oslavovat Boha za Jeho dobrotu.

Audio záznam naleznete zde. V audiu je záznam jen zkrácené verze.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář