Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ježíš přijde soudit živé i mrtvé

9. 8. 2017

img_2802.jpgMinulou neděli jsme hovořili o tom, že Ježíš sedí po pravici Boha Otce všemohoucího a dnes na to navazujeme části vyznání víry, která hovoří, že Ježíš přijde soudit živé i mrtvé. Tedy dnes hovoříme o druhém příchodu a o posledním soudu.

Vybral jsem k tomu verš z 2. Korintským 5,10:

 

Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.

Video záznam naleznete zde. (Jen v nouzové kvalitě z důvodu poškození techniky úderem blesku.)

Dovolte, že ještě přidám citát z Augsburského vyznání, protože i to se kratičce k tomuto tématu vyjadřuje a shrnuje učení Bible v článku 17 takto: „Učí se, že Kristus při skonání světa zjevně přijde, bude soudit a vzkřísí všechny mrtvé; zbožným a vyvoleným dá věčný život a stálou radost, bezbožné a ďábly zatratí, aby se bez konce mučili. Odsuzují se novokřtěnci, kteří učí, že trest bezbožných a ďáblů bude mít konec. Odsuzují se i jiní, kteří nyní rozsévají židovské domněnky, že se zbožní před vzkříšením z mrtvých ujmou království světa a bezbožní že budou všude potlačeni.“

Augsburské vyznání tedy velmi jednoduše hovoří o realitě druhého příchodu Pána Ježíše a o tom, že proběhne soud. Jedni obdrží věčný život, druzí věčné utrpení. V tomto článku jsou za herezi prohlášeny dva nebiblické názory. Tím prvním je názor, že peklo není věčné. Tím druhým je názor, že věřící převezmou vládu nad světem a že nakonec všichni uvěří, tedy, že se nebe vybuduje na zemi.

To naše téma si rozdělíme přirozeně na dvě části. Nejprve budeme mluvit o druhém příchodu a potom o posledním soudu.

 

1. Ježíšův druhý příchod

Nový zákon hovoří o realitě druhého příchodu velmi často. Mluví o něm sám Ježíš, mluví o něm apoštolové v listech, hovoří se o něm v knize Zjevení. Nacházíme zde velkou spoustu veršů, které popisují mnohé detaily druhého příchodu. Připomeňme si některé z těchto veršů:

  • Matouš 24,44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
  • Jan 14,3: A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
  • Skutky 1,11: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste Ho viděli odcházet."
  • 1Tesalonickým 4,16: Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve…
  • Zjevení 1,7: Hle, přichází v oblacích! Uzří Ho každé oko, i ti, kdo Ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.

K těmto veršům bych jen dodal, že liberální teologie vidí návrat Krista pouze symbolicky, jako příchod Jeho učení, Jeho životního stylu, Jako lásky mezi lidmi a podobně. Jinými slovy, druhý příchod vidí ve vytvoření společnosti, kde se bude žít dle Kristových důrazů. My bereme Kristova slova doslovně a na základě těchto biblických textů jsme přesvědčeni, že Ježíš přijde v těle, stejně jako v těle odešel.

Nicméně je důležité si položit otázku, co to pro nás znamená. Boží slovo nás volá k tomu, abychom očekávali a vyhlíželi příchod Pána Ježíše a abychom na Něj byli připraveni. Na konci Nového zákona čteme o tom, že církve volá: „Ano, přijď, Pane Ježíši!“ (Zj 22,20) to vyjadřuje také slovo Maranatha (Přijď Pane!), které používá apoštol Pavel (1Kor 16,22). Titus nám připomíná, že máme směřovat k tomu, „abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“ (Titus 2,12-13)

Toto je ta nejdůležitější aplikace. Jako křesťané očekáváme příchod našeho Pána tím, že usilujeme o zbožný život, kterým oslavíme Pana Ježíše Krista. A tak i dnes se musíme ptát, jak nám to jde. Právě realita blízkosti Kristova příchodu by nás v tom měla motivovat. Potřebujeme se tedy ptát, zda v prvé řadě patříme Pánu Ježíši. Potřebujeme se ptát, zda jsme Jeho. A také se potřebujeme ptát, zda naše životy žijeme tak, jak chce On, zda Mu děláme radost. Jak se to pozná? Pozná se to podle toho, že nežijeme sami sobě, ale pro Pána Ježíše. Pozná se to podle toho, že nežijeme pro vlastní slávu a blaho a dobro, ale jde nám o slávu Boží a ptáme se a přemýšlíme jak dělat to či ono pro slávu Boží.  

Je tady ještě jedna důležitá otázka. Kdy Ježíš přijde? Je zajímavé, že z jedné strany nám Boží slovo říká, že se máme dívat kolem a číst znamení, která nám říkají, že se Jeho příchod blíží a z druhé strany nám říká, že nikdo neví, kdy to bude. Nebudu tady ta znamení jedno po druhém rozebírat, protože na to dnes nemáme čas. Nicméně je jasné, že některá znamení se jednoznačně naplnila a naplňují, u jiných si nejsme úplně jisti. Jak se v tom máme zorientovat? Jsem přesvědčen, že nás tady Boží slovo volá k tomu, abychom si na jednu stranu všímali těch znamení a tím pádem žili s vědomím, že se Ježíšův příchod blíží. Na druhé straně si máme uvědomovat, že nikdo neví, kdy to bude a tak máme být stále připraveni. Všichni ti, kdo tvrdili, že ví, kdy Ježíš přijde, jsou falešní proroci. Nikdo to neví. Stále platí slova Ježíše, který řekl, že Jeho příchod bude náhlý, pro mnohé nečekaný. Jsi připraven, že by to mohlo být dnes?

 

2. Ježíš přichází jako soudce

Ježíš přichází jako soudce živých i mrtvých. Tedy, Ježíš bude soudit jak ty, kteří se dožijí Jeho příchodu, tak ty, kdo zemřeli před Jeho druhým příchodem. Nový zákon přináší opět mnoho biblických textů, které o tom posledním soudu hovoří.

Dovolte alespoň jednu pasáž za všechny a to slova Pána Ježíše: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa…. 41 Potom řekne těm na levici: 'Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! … A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“ (Mt 25, 31-34; 41; 46)

Připomeneme si tedy několik důrazů z tohoto i dalších textů. Písmo nám připomíná, že to bude právě Pán Ježíš, Boží Syn, kdo bude soudit. Jemu svěřil Bůh Otec soud. Je také zajímavé, že většinou, když čteme o soudu, je řeč o tom, že budeme souzeni podle svých skutků. Přitom nám je jasné, že spasen je ten, kdo věří, že spasení si svými skutky nezasloužíme. Nicméně sám Ježíš také hovoří o tom, že pokud jsme v Něm, poneseme hojné ovoce. Jinými slovy, to, že věříme, se musí projevit praktickými skutky. Připomíná mi to pamětná slova pastora Santariuse, který říkával, že když člověk uvěří, tak to musí poznat i ta kráva ve chlévě. Duchovní změna se musí projevit na změně chování. Jaké jsou naše skutky? Svědčí náš život o tom, že jsme uvěřili Pánu Ježíši Kristu a že pouze v Něm je naše naděje?

Když čteme o posledním soudu v knize Zjevení, tak je tam napsáno, že bude otevřena kniha života. Ti, jejichž jména jsou v této knize zapsána, jsou ti, kteří uvěřili Pánu Ježíši Kristu. A ti mají věčný život. Ti, jejichž jména tam nebudou, ti věčný život nemají. Na soudu nebude žádných pochyb ani dohadů. Nebude to napínavá soudní pře o každou duši s nejistým výsledkem. Pokud patříme Pánu Ježíši, tak už nás tam u soudu nikdo neobviní ani neodsoudí. Sám Pán Ježíš nás prohlásí za nevinné. Jak říká apoštol Pavel: „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši…“ (Řím 8,1) Otázka tedy zní: Jsi v Kristu Ježíši? Je tvé jméno zapsáno v knize života? To je zásadní.

Většina biblických textů hovoří o tom, že budou souzeni všichni lidé. Ale některé biblické texty zmiňují, že my, kdo věříme, souzeni nebudeme. Jak se v tom vyznat? Myslím, že vysvětlení je v tom, že věřící sice před soudem Pána Ježíše stát budou, ale sám Ježíš tam prohlásí, že za jejich viny už byl odsouzen On sám. A proto se otázka viny věřících řešit nebude. Pán Ježíš ji vyřešil jednou pro vždy na kříži. (Video: https://www.youtube.com/watch?v=ABOG89gxxfM)

Opakujeme tedy, Písmo velmi jasně říká, že důsledek soudu bude věčný život pro ty, kdo za svého život přijali Boží milost. Věčné zatracení je pro ty, kdo Pána Ježíše odmítli. Není nic mezi tím. Jsou pouze dvě možnosti. A tady samozřejmě visí ve vzduchu ta otázka: Jak je to se mnou a s tebou? Kdyby mne a tebe Pán Ježíš dnes soudil, co bychom slyšeli z Jeho úst? Pokud dnes nepatříš Pánu Ježíši Kristu, byl bys odsouzen! Ale dnes je příležitost k pokání a k vydání života Pánu Ježíši. Dnes Mu můžete říci, aby vám opustil váš hřích a přijal vás za své.

A pozor! Je tady jedno velké varování i pro nás, kdo pravidelně chodíme do kostela. Je to něco, co mne straší vůbec nejvíce. Ježíš říká, že bude spousta těch, kdo si mysleli, že jsou věřící. Bude spousta těch, kdo si mysleli, že v jejich životě je vše v pořádku. Bude spousta těch, kdo si mysleli, že slouží Pánu Bohu a On jim v soudný den řekne: Neznám vás! Jak je to možné? Je to možné, protože je spousta těch, kdo jsou členové církví, kdo chodí do kostela, kdo dokonce slouží Pánu, ale přitom nežijí pro Pána Ježíše, ale sami pro sebe. Jim jejich náboženskost prostě dělá dobře. Oni se mezi věřícími cítí dobře. Jim to pomáhá. Ale ve skutečnosti nikdy nežili pro Pána Ježíše, pro Jeho chválu. Spoléhali na svou náboženskost a ne na milost Pána Ježíše.

Pán Ježíš nám řekl, jak bude vypadat jeho rozhovor s takovými lidmi v soudný den. Ježíš řekl: „Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?' A tehdy já prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.'“ (Mt 7,21-23)

Neplatí to také o některých z nás? Kde bys byl ty, kdyby dnes Pán Ježíš soudil? Dnes můžeme činit pokání a přijít k Němu.

Milí shromáždění, Pán Ježíš znovu přijde a přijde jako ten, kdo bude soudit svět. Kéž bychom všichni byli na ten den připraveni. Kéž by o nás už dnes platilo, že jsme Jeho.

Video záznam naleznete zde. (Jen v nouzové kvalitě z důvodu poškození techniky úderem blesku.)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář