Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. 1. 2024

Modlitba a slovo

Pokračujeme v naší sérii kázání o modlitbě. Jako jakási nitka se nám naší sérii táhne myšlenka, kterou řekl Pán Ježíš. „Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.“ (Mt 6,7) Nechceme se modlit jako pohané. A tak jsme mluvili o tom, že naše modlitby nemají být zaměřené pouze na nás ale primárně na Pána Boha. Hovořili jsme o tom, že modlitba nemá být nástrojem, který uchopíme jen tehdy, když je problém, ale má být životním stylem. Minule bratr diakon mluvil o potřebě Ducha svatého v našich modlitbách a o tom, že On je nám k pomoci, aby naše modlitba nebyla pohanská. Dnes přidáme další pomoc pro naše modlitby. Tou pomocí je Boží slovo, Bible. Bible má klíčovou souvislost s modlitbou. A já bych chtěl dnes opět tu souvislost připomenout a potom přidat praktickou pomůcku, jak se modlit skrze Boží slovo.

Jako základ toho přemýšlení jsem vybral známá slova Pána Ježíše z Janova evangelia:

 

„Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.“ (Jan 15, 7-8)

 

 

1. Spojitost modlitby a Božího slova

Když se zamyslíme nad těmito Ježíšovými slovy, tak vidíme, že Pán Ježíš ukazuje, že Boží odpověď na naše modlitby přichází tehdy, když zůstáváme v Jeho slově. Tedy vidíme tady pokyn, že naše modlitba má být spojena se zůstáváním v Božím slově.

Co to ale  znamená? Co znamená zůstávat v Božím slově? Znamená to nechat se Božímu slovu vystavovat a formovat se jím. To znamená, že se učíme mu rozumět a že ho necháváme působit na náš život.

Někdo by možná žádal, abych přesně nadefinoval, kolik času denně máme tedy Božímu slovu věnovat. Díky Pánu Bohu to Bible nikde neříká. Víte proč? Protože mnozí by si to tak nastavili a potom si udělali háček, že mají splněno. Jenže cílem není ani nějaký čas, ani počet stránek, ani to, kolik veršů se třeba naučím zpaměti. To všechno mohou být skvělé pomůcky, ale cílem je srdce, které zůstává v Božím slově. A to je víc než přečtení nějaké části Bible.

V Bibli i v každodenním životě nacházíme spoustu příkladů toho, jak různé to může být. Podívejte se třeba na Marii, matku Ježíše. Neměla žádné velké vzdělání. Určitě nevlastnila Bibli. Přesto víme, že to byla žena, která znala mnohé části Písma a vírou na ně spoléhala. Doma si možná recitovala to, co znala zpaměti, zpívala nějaké žalmy, které uměla. Neměla Bibli ani třeba Dobrou setbu, ze které by si četla. Neměla internet, aby si pouštěla přednášky či kázání. Vše co měla, převzala z výchovy a vzoru rodičů či jiných lidí nebo ze synagogy. Ale v jejím životě vidíme, že Boží slovo v jejím srdci přebývalo, ona v něm zůstávala.  

My máme extrémní množství zdrojů. Lidé nikdy neměli tolik možností, jak čerpat z Božího slova, jako mají dnes. Ale zůstává Boží slovo v nás?

Realitou je, že v západní společnosti zásadně klesá znalost Božího slova a to i mezi pravidelnými návštěvníky bohoslužeb. V USA dělají spoustu průzkumů a je to tam markantně vidět. U nás se průzkumy nedělají, ale vidíme to i bez nich. Já tedy vidím velký rozdíl i v tom období, kdy chodím po tomto světě. Vidíme také, že velice zaostáváme za dalšími částmi světa. Kdybychom udělali soutěž biblických znalostí mezi návštěvníky bohoslužeb v Tanzanii nebo Ugandě a mezi námi, tak bychom prohráli.

Pokud hledáme kořeny úpadku křesťanství v naší zemi, tak myslím, že tady je jedna z příčin. A opět, nechci říct, že zůstávání v Božím slově je totožné s množstvím znalostí. Ale pokud neznáme Boží slovo, tak o to těžší je v něm zůstávat.

Takže vás i sebe znovu zvu, abychom udělali revizi toho, jak dáváme prostor Božími slovu. Máme dostatek společných setkání, biblických hodin, skupinek nebo třeba setkání Ráno s Biblí, kde se tomu Božímu slovu můžeme vystavovat. Můžeme se mu vystavovat doma. Pokud mají naše modlitby mít smysl a dopad, potřebujeme zůstávat v Božím slovu.

 

2. Praktické spojování modlitby a Božího slova

Dovolte, že dnes přidám několik praktických rad. Omlouvám se těm, pro které je to opakování, protože k tomu byli vedení od dětství, ať už v rodině nebo ve sboru. Ale chodí mezi nás i mnozí, kteří to takto neměli a často hledají praktické návody k modlitbě.

Nebudu vám dávat pouze svůj návod, ale znovu připomenu návod Martina Luthera. Martina Luthera prosil o praktickou radu jeho holič, Peter Beskendorf. Luther pro něj napsal malou knížečku, která se jmenuje Jednoduchý způsob modlitby.

Luther svému holiči a i nám dalším čtenářům doporučuje, abychom začali tím, že se budeme modlit Modlitbu Páně. To je vlastně také Boží slovo, protože ji nacházíme v Bibli. Luther doporučuje, abychom se nejen tuto modlitbu pomodlili, ale abychom ke každé části modlitby přidali svá vlastní slova. Tedy, máme modlitbu Páně používat jako jakousi osnovu naší modlitby. Tak třeba začneme větou Otče náš, jenž jsi v nebesích. Vlastními slovy můžeme Pánu Bohu děkovat, že i přes naše hříchy On opravdu je tím dobrým Otcem, který nás miluje a přijímá. Následně můžeme vyjádřit pokání z toho, že často Pána Boha nevidíme jako toho dobrého Otce. Dále můžeme prosit, aby nám v průběhu celého dne nic nebránilo vidět Jej jako Otce, a abychom k Němu jako k Otci s důvěrou přistupovali, ať se bude dít cokoli.

Podobně se můžeme modlit skrze každou další část modlitby Páně. Tato modlitba se tak vlastně nestává pouze modlitbou, kterou odříkáme, ale jakýmsi vodítkem, jak se modlit. Dále Luther říká, že se stejně můžeme modlit při použití vyznání víry nebo desatera. V Lutherově době lidé neměli běžně doma Bibli a tak jím nabízí tyto osnovy, které oni znali. Nicméně my každý Bibli doma máme a tak se takto můžeme modlit nad téměř jakoukoli části Písma.

Když se takto modlíme, tak jsme chráněni před sebou samými a před tím, abychom se modlili jen selektivně. Takováto modlitba vychází z pravd Bible, a když se takto modlíme, tak víme, že se modlíme v souladu s Boží vůlí. Tehdy při našich modlitbách zůstáváme v Božím slově. Samozřejmě můžeme přidávat i další modlitební náměty z toho co prožíváme. Ale učme se modlit skrze slovo, které čteme. Pak nebudou naše modlitby pohanské.

Dovolte, že ještě jednou shrnu ten princip, který Luther uvádí. Když pozorujete příklad Lutherových modliteb, tak tam naleznete 4 kroky: učení, díkuvzdání, pokání a přímluva. Učením Luther myslí, že se zamyslím, co daná věta tvrdí a tak se připravím na modlitbu. V díkuvzdání děkuji Pánu za to, co z toho tvrzní vyplývá. V pokání vyznávám Pánu hříchy, které si u přemýšlení nad daným textem uvědomují. A nakonec přichází čas na přímluvy, ve kterých prosím o to, k čemu mne tento text vede.

Myslím, že tento Lutherův návod je velmi praktický a užitečný a sám jej praktikuji.  Jsem přesvědčen, že pokud se takto budeme modlit, jistě to velmi obohatí náš modlitební život. Na druhé straně, toto je pouze nástroj. Ale je dobrý. Můžete používat i jiný. Zásadní je postoj srdce.

Dovolte, že se vrátím k tomu našemu textu. „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.“ (Jan 15, 7-8)

Jaký je důsledek toho, když naše modlitby vycházejí z našeho zůstávání v Božím slově? Důsledkem je obrovské požehnání přicházející od dobrého Pána. Čteme, že Pán Bůh na ty naše modlitby bude odpovídat. Dále čteme, že tím bude Pán Bůh oslaven. A to je přece smysl našeho života. Oslavit toho, který je našim Tvůrcem. Dále je tam zaslíbení, že poneseme hojné ovoce. Tedy, že náš život bude užitečný jak pro Pána Boha, tak pro naše bližní. A nakonec to zaslíbení, že budeme Jeho učedníci. Budeme Jeho. Není to úžasné?

Milí přátelé, nejde nikoho nutit, aby se modlit nebo zůstával v Božím slově. Ale Pán Bůh v člověku touží budit tu touhu. A pokud půjde jen o něco formálního, tak to vyšumí. Ale pokud Pán Bůh v nás něco dělá, tak z modlitby a ze čtení Božího slova budeme mít obrovský užitek a přinese to požehnání i pro naše bližní a oslaví to Pána Boha.

Zakončeme tuto chvíli osobními tichými modlitbami. Znovu vám promítneme tu Lutherovu osnovu k modlitbě a i ten dnešní text. Nad tím textem už jsme přemýšleli, tak vás zvu, abyste se ztišili k modlitbě a modlili se skrze toto Boží slovo tím, že budete děkovat, činit pokání a přimlouvat se.

-----------------------------------------

„Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.“ (Jan 15, 7-8)

 

1. Učení – co tento text znamená

2. Díkuvzdání – děkujte Pánu

3. Pokání – vyznávejte Pánu svůj hřích

4. Přímluvy – proste Pána

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář