Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. 6. 2009

Musíte se narodit znovu

 Audio záznam naleznete zde. 

V neděli byl v našem sboru pokřtěn Standa Bílý. Standa je člověk, který žil bez Boha, ale Bible, živé Boží slovo, ho dovedlo k pokání a k novému narození. Požádal o křest a byl pokřtěn. Pán Bůh se ho dotkl svým svatým Duchem a učinil ten zázrak, že se Standa k Němu obrátil. Standa velmi často používá frázi: „byl jsem nalezen“. A tato věta nám jasně ukazuje, že si uvědomuje, že on nenašel Boha, ale Bůh nalezl jej. Modlete se, prosím, za Standu, když je jeho touhou, aby rostl v Pána Ježíše Krista.

Text na dnešní neděli hovoří právě o znovuzrození a nacházíme jej u Jana 3:1-15:

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží." Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit." Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha." Nikodém se ho otázal: "Jak se to může stát?" Ježíš mu řekl: "Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.

 

 Dovolte, že si na začátek představíme Nikodéma. Nikodém byl farizej, člen nejzbožnější skupiny národa. Navíc byl členem židovské rady, tzv. Sanhedrinu. Tato rada byla nejvyšší soudní autorita v židovském národě a skládala se ze 71 členů, včetně velekněze. To vše znamená, že Nikodém byl velice významný člověk a přichází za Ježíšem, aby Mu položil několik otázek. Přichází v noci, snad proto, protože nechtěl, aby se rozneslo, že s Ježíšem soukromě hovořil. To jemu podobní lidé nedělali.

Nikodém oslovuje Ježíše s jiným přístupem než většina farizeů. Říká: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním." (v.2) Přestože Nikodém nechápe, že Ježíš je Mesiášem, je si jist, že Ježíš přichází od Boha. A zdá se, že nemluví jen za sebe, ale za více lidí, protože používá množné číslo. Možná byl jeho spojencem také Josef z Arimatie, který potom Ježíše pohřbil. Nikodém na pohřbu spolupracoval a přinesl drahé vonné masti.

 Ježíš reaguje tím, že komplexně vysvětluje, že je Božím Synem a že přišel na tento svět, aby se postaral o hříchy světa. Svoje vysvětlení nicméně začíná tím, že ukazuje na to, jak může člověk dojít do Božího království, jak může mít věčný život. Ježíš tam mluví třikrát o nebeském království či věčném životě a vždy tím ukazuje, jak můžeme mít věčný život. Podívejme se spolu na ty tři pravdy týkající se věčného života.

 

1.pravda: Člověk se musí narodit znovu

Ježíš říká: : "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží." (v.3). Ježíš tady říká, že aby se člověk dostal do Božího království, do nebe, neboli aby měl věčný život, musí se znovu narodit.

Někdo by teď mohl říci, ale vždyť já jsem četl, že máme uvěřit. Co to tady ještě Ježíš přidává. Ježíš nepřidává nic. On pouze používá jiná slova, pro stejnou událost. V Bibli najdeme mnoho slov, která popisují ten obrat, kdy se z člověka nevěřícího, stává člověk věřící. Bible používá slovo uvěřit, obrátit se, znovu se narodit, přijmout spasení, vydat se na úzkou cestu, atd. To vše hovoří o stejné situaci. Hovoří to o tom, že člověk, který byl na cestě do věčného zatracení, je Ježíšem Kristem zachráněn pro věčnost.

Ale někdo teď může namítnout: „Vždyť ten Nikodém byl tak zbožný! Proč by se ještě měl znovu narodit?“ Tento text nám znovu ukazuje, že nejde o to být zbožný. Dovídáme se, že dokonce nestačí věřit, že Ježíš pochází od Boha. Ježíš tady jasně ukazuje, že je nebytné, aby člověk prožil změnu, obrácení či nové narození, které způsobí, že tím nejdůležitějším v mém životě už nebude mé „já“, ale Ježíš Kristus.

V minulosti se u evangelíků obrat „znovuzrození“ nepoužíval příliš často. Častěji se hovořilo o tom, že člověk musí uvěřit. Ale už na samotném začátku Augsburského vyznání čteme: „Po Adamově pádu se všichni lidé přirozeně rození rodí s hříchem, tj. bez bázně Boží, bez důvěry v Boha a se zlou žádostí a tento neduh čili prvotní zkaženost je v pravdě hřích, který zatracuje a přináší i nyní věčnou smrt těm, kteří se nezrodí znovu z vody a z Ducha svatého.“ Je tedy jasné, že i reformátoři jasně vyznávali, že se člověk musí znovu narodit. 

 

 

 

2.pravda: Člověk se musí narodit z vody a z ducha

Když Ježíš řekl Nikodémovi, že se musí znovu narodit, tak Nikodém položil očekávanou otázku: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit." (v.4) Dnes pod vlivem východních náboženství by mnozí řekli, že řešením je reinkarnace. Řekli by, že když umřeme, narodíme se znovu v jiném těle a potom se už to možná podaří. Ale tohle Bible nikde neučí. Naopak, Bible říká, že člověk jen jedou umírá a potom se postaví před soudný Boží stolec (Židům 9:27).

Ježíš vysvětluje, jak to tedy je, a podruhé mluví o věčnosti: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího." (v.5) Ježíš tedy odpovídá na otázku, jak se to může stát. Ukazuje na to, že to druhé narození je duchovní narození. Ježíš říká, že se musíme narodit z vody a z Ducha a my tady nemůžeme nevidět odkaz na křest. Marek zaznamenal slova Ježíše, který řekl: „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“(Marek 16:16) Z tohoto verše jasně vidíme, že uvěření čili znovuzrození a křest jdou ruku v ruce. V knize Skutků potom vidíme, jak to apoštolové realizovali. Například vidíme, jak Petr zvěstoval evangelium. Poslechněte si, co následovalo třeba po tom, co Petr zvěstoval evangelium jeruzalémským: „Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratří?" Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.“(Skutky 2:38-29)

Křest je to, co nabízíme člověku, který nechce žít bez Boha. A tady jsme četli, že křest působí očištění hříchů a zároveň člověk přijímá Ducha svatého. Křest jde tedy ruku v ruce s novým narozením.

Na základě Božího slova jsme přesvědčení, že stejně jako křest zachraňuje dospělého člověka, tak zachraňuje i nemluvňata. Křest je totiž darem Boží milosti, který přijímáme vírou a věříme, že i děti mohou věřit. Křest je nástrojem, který Bůh používá, aby nás přitáhl k sobě, znovuzrodil. Pamatujme ale, že křest je začátek, ne konec naší duchovní pouti. Musí následovat život v poddanosti Kristu, jinak o požehnání křtu přijdeme, jinak přijdeme o spasení.

Bylo by určitě dobré o tomto pohovořit více, ale dnes nám to čas nedovolí, protože se musíme posunout do té třetí situace, kdy Ježíš hovoří o věčnosti. Tady nám Ježíš představuje třetí pravdu.

 

3.pravda: Nové narození je možné díky Ježíši Kristu

 Nikodém se opět ptá: „Jak se to může stát? (v.9) Ježíš mu odpovídá: „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.“ (v.14-15) Znovuzrození je možné jen proto, že Ježíš Kristus byl vyvýšen na dřevě kříže, zemřel za naše hříchy a porazil ďábla a smrt tím, že vstal z mrtvých. A proto máme naději odpuštění a věčného života.

 Ježíš tady opět ještě před svou smrtí ukazuje na to, proč přišel na tuto zem. Přirovnává to k situaci, když Izraelci putovali pouští do zaslíbené země a byli potrestání jedovatými hady. Nadějí bylo to, že se podívali na bronzového hada, kterého na Boží příkaz udělal Mojžíš. Znělo to jako bláznovství, že by pohled na bronzového hada zachránil toho, koho pokousali hadi. Ale tady šlo o víru. Kdo vírou přijal, že toto je Bohem daná záchrana, byl uzdraven. Podobné je to s Kristem. Mnohým to přijde jako bláznovství. Ale kdo vírou příjme, že toto je Bohem daná záchrana, je znovu narozen a má život věčný. Vírou přijímáme nový život, vírou přijímáme křest, vírou přijímáme věčný život. Vírou, kterou dává Boží Duch do našich srdcí. Máme tu víru? Jsme znovuzrozeni?

 Dnes je trojiční neděle a i v tom našem textu jsem četli o Božím království, o působení Božího Ducha, který nám dává znovu se narodit, a o Ježíši Kristu, díky Jehož smrti je toto nové narození možné.

 O obrácení či novém narození hovořím velmi často. Možná se ptáte proč. Vždyť tady jsme možná všichni pokřtěni. Mluvím o tom proto, protože jsem si jist, že i mezi námi jsou lidé, kteří sice pokřtěni byli a Ježíši patřili, ale teď Mu nepatři a potřebují se narodit znovu. Možná vaše víra ochladla natolik, že jste od Boha odpadli. Možná už Ježíš není pro vás tím nejvzácnějším? Možná to šlo pomalu a najednou cítíte, že se vám víra nějak vytratila mezi prsty. Jsem si jist, že tady takoví lide dnes jsou. Nevím kdo to je. Pán Bůh ví. Kdybych to věděl já, šel bych přímo za vámi nebo bych to možná řekl i z kazatelny. Ale nevím. Chci být tedy poslušný a hlásat Boží slovo a pozývat lidi ke Kristu.

Je Ježíš Kristus Pánem tvého života? Patříš Mu? Nebo potřebuješ nové narození? Dnes Ho můžeš poprosit o nový začátek.

Před dvěma týdny tady na třineckých středních školách v rámci projektu Exit Tour mluvil pan Tomáš Graumann. Je to Žid, který byl zachráněn Nicholasem Wintonem, který vyvezl do Anglie 669 židovských dětí. Bratr Graumann mluví o tom, jak byl dvakrát zachráněn. Poprvé Winsonem, podruhé Ježíšem Kristem, když Mu odevzdal svůj život. Pokud jsi to ještě neudělal, dej i ty svůj život Ježíši.

 Budeme se modlit a potom bude následovat zpověď. Pokud dnes patříš Pánu Ježíši, děkuj Mu za to, děkuj Mu za odpuštění tvých hříchu, za Jeho milost. Pokud Mu chceš dát dnes svůj život, volej v pokání o novou milost, o nové narození. Amen.


Audio záznam naleznete zde.  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

KREST

juditjk@seznam.cz, 15. 4. 2019 21:24

Dobry den,poslouchala jsem vase kazani pri krtu Standy,at mu Pan Jeshua Mesias mocne pozehna vsim co potrebuje,aby dosel ve vire az domu do kralovstvi nebeskeho.Neumim si dost dobre predstavit ponoreni malych deti do vodniho hrobu a narodily se vynorenim pro Jeshuu Mesiase.V RIM.10:9 je psano :vyznas-li.......,Jak se muze rozhodnout dite nemluvne. Vzdyt to je zivotne dulezite rozhodnuti a male mimino z toho nema rozum.Takove nesmysly dela rimskokatolicka cirkev.To se ale nedivim protoze je to pohanske nabozenstvi v cele s papezem,ktery je antikrist. Buh Vam zehnej a ochranuj od zleho.S laskou Bozi Judit

Re: KREST

Michal, 15. 4. 2019 21:34

Děkuji za přání I já Vám přeji hojnost Božího požehnání! A pokud považujete křest dětí za nesmysl, tak hold i my ve vaších očích děláme nesmysly. :) A děláme je rádi, protože jsme přesvědčeni, že jsme takto věrni Božímu slovu. Buďte požehnaná! Michal