Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na cestě k věčnosti

6. 11. 2011

a.jpg

Milí shromáždění, dnes máme neděli, kdy si připomínáme naše zesnulé. Připomínat si své předky je jistě dobrá tradice a určitě se praktikuje nejen v křesťanských kulturách. Nicméně jako křesťané věříme ve vzkříšení a to je ta naše naděje, která šahá až za hrob. My máme naději. Máme naději, že pokud z tohoto světa odejdeme ve víře, tak se s těmi z našich blízkých, kteří zemřeli ve víře, sejdeme. Samozřejmě je mi jasné, že teď mnoho lidí řekne, že neví, zda jejich blízcí věřili. Ano, velmi často nevíme. Ale můžeme mít naději. Věřím, že Pán Bůh klepe na srdce člověka a ten se Mu může vydat třeba i v posledních okamžicích svého života. Takže myslím, že mnohdy můžeme mít naději. Nicméně, každopádně je třeba starat se méně o ty, kdo už odešli, a více o sebe, abychom my byli hotovi na svůj odchod a byli připraveni setkat se s Bohem.

Dnes budeme číst jeden z velmi významných starozákonních textů, který hovoří o vzkříšení. Najdeme ho u proroka Daniele.

 

V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.

(Daniel 12:1-3)

 

V tomto přečteném textu vidíme jistá proroctví a dovolte, že se nad nimi zamyslíme. Nebudeme se pitvat v detailech, ale zmíním tři klíčová proroctví o konci světa.

 

1.      Přijde doba soužení

To první, co nám tady Pán Bůh přes proroka Daniele sděluje je to, že na konci věků přijde doba soužení. Čteme: „V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby.“ (v.1) Boží slovo tady říká, že konec světa bude plný soužení. Bible ukazuje na to, že s lidstvem to bude stále horší a horší. A to nejhorší přijde úplně na konec. Přijde obrovské soužení.

O tomto soužení čteme na mnoha místech. Dovolte, že zmíním slova samotného Ježíše. Ten řekl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat 'já jsem Mesiáš' a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí. Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; povstanou lživí proroci a mnohé svedou a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. ... Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny.“(Matouš 24:4-22)

Ze slov Ježíše vidíme, že to bude soužení ve všech rozměrech společnosti. Vidíme, že přijde pronásledování věřících. Také jsme slyšeli, že Ježíš říká, že On sám zasáhne, jinak by o víru přišli všichni. Daniel to říká konkrétněji a říká, že povstane Míkael, to je Boží anděl, který ochrání křesťany.

Co si tedy my dnes z tohoto proroctví můžeme vzít? Možná se nám zdá, že toto všechno je strašně daleko. Nicméně žijeme v době, kdy se o těchto apokalyptických věcech hodně hovoří, lidé jsou tím fascinováni, objevuje se spousta filmů. Lidé přemýšlejí o konci světa. Ale nejen, že se to objevuje ve filmech a literatuře, často se objevují proroci či proroctví, která se na tu dobu vztahují. Hodně se mluví o roku 2012 a spousta chytráků se na tom živí. Bible nám ale neříká, kdy konec přijde, naopak, říká, že to není a nebude člověku sděleno. A tak se ani zbytečně neděsme ani neusněme na vavřínech. Příkladem nám může být Luther, který říká:  „I kdybych věděl, že zítra přijde konec světa, zasadil bych dnes jabloň.“

Ale z tohoto textu se také učíme, že ten konec přijde a že ho bude předcházet soužení. Svět nebude lepší. Ano, možná bude situace za deset let lepší než dnes, ale obecně Pán Bůh ukazuje, že přijde doba soužení. A my máme být připraveni. Jak? Ne tím, že si nakoupíme do sklepa zásoby. Ne tím, že budeme s panickým strachem všude vidět antikrista. Ne! Připravit se máme tak, že připravíme své srdce. Připravit se máme tak, abychom důvěřovali Hospodinu a jen Hospodinu. Připravit se máme tak, že Ho budeme milovat víc než cokoli jiného. Připravit se máme tak, že Ho budeme poslouchat ve všem, protože naše poslušnost je způsob jak zažívat Boží vedení a Jeho požehnání. Tak se můžeme připravit. A jedině tak se můžeme připravit. Připravit se můžeme tím, že budeme žít v Boží blízkosti. A potom se nemusíme bát. Potom můžeme klidně spát.

 

2.      Mrtví budou vzkříšení

To druhé proroctví, které nám Daniel přináší je to, že mrtví budou vzkříšeni. Čteme: „Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.“ (v.2) Je tady řeč o vzkříšení. Bible učí, že na konci věků dojte ke vzkříšení. Samozřejmě se ptáme, jak je to s našimi zesnulými, kde jsou? Jsou mimo tento svět, mimo tento čas. Nemusíme se bát, že po smrti někde čekáme, někde se nudíme. Jsme hned u Pána.

Dovolte, že se nyní podělím o citát Epikurose, řeckého filozofa, který žil asi 300 let před narozením Krista. Ten řekl: „Mohl bych zemřít šťastný, kdybych byl naprosto jistý, že je to konec.“ Epikuros tedy říká, že si nemůže být jistý, že smrt je konec a to mu brání umřít šťastný. Nemá jistotu co bude. Něco podobného vidíme v pozadí myšlenky, kterou před časem v Londýně propagovali ateisté. Na autobusech byla reklama: „Bůh pravděpodobně neexistuje. Tak se netrapte a užijte si život.“ Chtějí tedy říct, že po smrti už nic není, takže se lidé nemají bát, a mají si užít život.

Lidé totiž mají strach z života po smrti. Epikuros měl strach. Ateisté v Londýně vidí, že Londýňané mají strach. Mají strach, že po smrti ještě něco bude a oni neví co. My křesťané říkáme, že člověk nemusí žít se strachem ze smrti. My pozýváme k Ježíši, který ten strach odstraňuje a naplňuje pokojem. My pozýváme k Ježíši, který pro nás připravil dokonalou věčnost s Ním.

Samozřejmě víru ve vzkříšení a posmrtný život má mnoho náboženství. Přesto je křesťanství naprosto unikátní. Je unikátní proto, že na rozdíl od všech ostatních náboženství má osobu vzkříšenou z mrtvých. Ano, Ježíš Kristus, Boží Syn vstal z mrtvých. Viděly ho stovky lidí. Mnozí to svoje svědectví zaznamenali. Stovky lidí nemohou mít najednou stejnou halucinaci. Tisícům dalším lidem vyprávěli o svém setkání se vzkříšeným Ježíšem a tak vzniklo křesťanství. Někdo by řekl, že to byli jen fanatici a nechali se zviditelnit. Jak se nechali zviditelnit? Vždyť třeba učednicí všichni až na jednoho pro své přesvědčení zemřeli mučednickou smrtí. Jejich následovníci umírali v arénách v hrozných mukách. Proč? Pro nějaký výmysl? Ne, protože se setkali se vzkříšeným Ježíšem.

Daniel v tom našem textu říká, že lidé budou vzkříšeni. A Boží slovo to naše vzkříšení spojuje se vzkříšením Pána Ježíše Krista. Velice výstižný je třeba text z tzv. hymny vzkříšení. Tam čteme: „Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci.“ (1Kor 15:20-24)

Bratři a sestry, milí přátelé, Ježíš Kristus zemřel a byl vzkříšen. My také budeme vzkříšeni. To vzkříšení je základem našeho vyznání víry a ve slovech Apoštolského vyznání to vyznáváme na každých bohoslužbách. Nelze být křesťanem a nevěřit ve vzkříšení.

 

3.      Každého čeká věčnost

A nyní se dostáváme k poslednímu proroctví. Každého člověka čeká věčnost. Čteme: „Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.“ (v.2-3)

Nejprve upozorním na to slůvko mnozí. Je tady řečeno že „mnozí ... procitnou.“ A po pravdě řečeno spousta teologů se to snaží vysvětlit a je spousta vysvětlení, proč je tam slůvko „mnozí“ a ne slůvko „všichni“. Na jiných místech Bible jasně mluví, že budou vzkříšeni všichni. Proč tedy Daniel používá slůvko „mnozí“. Jeden z možných výkladů je ten, že slůvko „mnozí“ lze přeložit také slovem „množství“. Takže by to bylo ve smyslu „To množství těch, kteří spí v prachu země, procitne.“ Ať už je to jakkoli, z Bible je jasné, že všichni budou vzkříšeni a Bohem souzeni. Dovolte, že to podložím alespoň jedním veršem: „Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.“ (Jan 5:29-29)

V těchto slovech Ježíš tedy říká, že všichni mrtví budou vzkříšeni a podobně jako Daniel říká, že jedni vstanou k životu a jedni k odsouzení.

Na základě čeho bude Bůh soudit? Bude se ptát, zda jsi byl věrný manželce? Ne! Bude se ptát, zda jsi poctivě platil daně? Ne! Bude se ptát, zda jsi chodil do kostela? Ne! Bůh bude soudit na základě toho, co je zapsáno v Jeho knize. Četli jsme: „V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.“ (v.1) Ti budou mít věčný život, kdo jsou zapsáni v Jeho Knize. O této „Knize života“ či „Knize Beránka“ hovoří také kniha Zjevení. V této Knize jsou zapsána jména těch, kdo poznali svoji hříšnost a neschopnost žít dobrý život, kdo poznali, že jedinou jejich nadějí je Ježíš Kristus, který na kříži zaplatil za jejich hřích. Tito lidé, ti kdo uvěřili a odešli z tohoto světa s živou vírou, ti stráví věčnost ve věčném životě. Všichni ostatní ve věčné hrůze. A to je fakt. A já tady nechci strašit, ale prosím, uvědomme si to. Pokud nepatříme Ježíši Kristu, pokud jsme Mu z Jeho milosti nesvěřili celý svůj život, tak jsme na cestě do věčné hrůzy.

Ale jak poznat, že Mu věříme? Boží slovo říká, že po ovoci to poznáme. Jaké je tvé ovoce? Co je ve tvém životě vidět? Co vyznáváš svými ústy a co je vidět ve tvých činech? Je vidět, že miluješ Ježíše, věříš Mu, mluvíš s Ním, nasloucháš Mu? Nebo jen občas přijdeš do kostela.

Pán Bůh chce, aby každý z nás, kdo jsme dnes tady, žil věčný život s ním. A ta otázka dnes zní: Budeš tam?

On chce, abys tam byl. On chce, abys tam byl i se svými rodiči, se svými dětmi, se svými přáteli a hlavně s Ním! On tě chce zbavit strachu ze smrti a ze soudu. On prolil svoji krev a i dnes ti nabízí odpuštění. Dnešek může být dnem, který všechno změní. Jen Bohu řekni, že Mu chceš věřit, že se Jím chceš nechat vést.

 

Audio záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář