Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podívejte se do dálky

2. 3. 2016

1.jpgMáme neděli Oculi a jsme povzbuzování, abychom své oči upínali k Hospodinu. Je mnoho důvodů, proč potřebujeme své oči upínat k Hospodinu. Samozřejmě tím zásadním je to, že On je Pán všeho a ve svém Synu Ježíši Kristu nám nabízí záchranu.

Problém, který hrozí každému člověku, je to, že stejně jako ten náš fyzický tak i ten náš zrak duchovní může někdy slábnout. A problémy, které míváme, mají různý charakter. Jeden z problému je ten, že nevidíme na dálku. Zrovna ve čtvrtek jsem byl u lékaře na preventivce a moc mi to čtení na dálku nešlo. (Takže jsem vděčný za ty z vás, kdo nesedíte úplně vzadu, protože tak daleko nevidím.)

Audio záznam naleznete zde.

Když nevidíme dobře na dálku v duchovním životě, tak to může znamenat, že nevidíme ten kompletní obraz toho, jaký má Pán Bůh plán se světem. Možná chápeme, co pro nás Ježíš udělal, možná v Něm máme svého Spasitele. Ale možná nevidíme celek. A i k tomu celku nám dnes něco říká text určený pro neděli Oculi.

 

Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. (1.Petr 1, 18-21)

 

Apoštol Petr psal tento dopis pro první generaci křesťanů vzešlých z pohanů. Proto tady popisuje, že přejali od svých otců životní styl, který on nazývá prázdnotou. Bratři a sestry, potřebujeme si uvědomit, že když lidé žijí bez Pána Ježíše Krista, který je jejich Spasitelem, pak žijí ten život v prázdnotě, protože minuli to nejzásadnější. Život je totiž o Pánu Ježíši Kristu. A život bez Něj není život.

To neznamená, že lidé žijící bez Krista nemohou žít hezky, být úspěšní, mít láskyplné rodiny. Ale bez Krista žijí v prázdnotě. A týká se to všech, i těch, kdo jsou v našich rodinách. Někdy si ani neuvědomují, že žijí v prázdnotě. Někteří lidé úplně znecitlivěli. Ale mnozí si to uvědomují a hledají cestu, jak tu prázdnotu zaplnit. Zaplňují ji mnohými věcmi. Zaplňují ji rodinou a vztahy, zaplňují je úspěchem a kariérou, zaplňují ji věcmi a drahými dovolenými. Ale nic z toho nás z té prázdnoty nevykoupí. Jedinou odpovědí na tu životní prázdnotu je krev Ježíše Krista. Tu naši prázdnotu může zaplnit to, že jsme milováni tím, kdo je stvořitelem celého světa. A on tu lásku prokázal tak, že za nás dal svého Syna. Ježíš Kristus prolil svou krev a tak nám dal hodnotu a zaplnil tu naši prázdnotu.

A samozřejmě, Kristova krev není pouze odpovědí na naši prázdnotu, ale na naší hříšnost, protože skrze ni je každému člověku odpuštěno. A to je to hodnotné poselství evangelia, které je základem naší zvěsti. Přestože je člověk před Bohem hříšný, Bůh mu odpouští a dává věčný život. Bůh nezaplatil pomíjitelnými věcmi, kterých má nekonečné množství, zaplatil krví svého jediného Syna. Dal to nejcennější, co měl.

Ale říkal jsem, že se chceme dívat do dálky. Apoštol Petr tady tyto křesťany učí tomu zásadnímu, ale při tom je učí třem zásadním pravdám o svém velkém plánu. Nasaďme si tedy brýle na dálku a podívejme se na ně.

 

1. pravda: Celý obětní systém ukazoval na Krista

Petr tady křesťanům o Ježíši píše: „On jako beránek bez vady a bez poskvrny…“ (v.19) I na jiných místech najdeme Ježíše připodobněného k beránkovi. Ten první, kdo to o Ježíši řekl, byl pravděpodobně Jan Křtitel. Uviděl Ježíše a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“ (Jan 1,29) Apoštol Pavel pak píše: „Byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus.“ (1Kor 5,7) Ale ani oni si to jen nevycucali z prstu. Prorok Izajáš totiž hovoří o Mesiáš a o Jeho utrpení ve známé 53 kapitole. A tam Ho také přirovnává k beránkovi a říká: „Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.“ (Izajáš 53,7)

Je tedy jasné, že Mesiáš je přirovnáván k beránkovi. Proč? Protože beránek se stal symbolem oběti za hřích. Pán Bůh totiž skrze Mojžíše pověřil Boží lid, aby za hřích přinášel oběť. Je to velmi rozpracovaný a detailní postup, jak přinášet oběť za hřích. Je pravdou, že nešlo pouze o beránky. Mezi zvířata obětovaná za hřích patřili i býčci, kozli nebo třeba holubi. Ale to, co měla všechna obětovaná zvířata společné je to, že musela být bez vady. Nemohla mít žádný hendikep, žádné zranění, žádnou nemoc. Musela být dokonalá. Ať už to byl beránek nebo býček.

Když je řeč o Mesiáši, je nejčastěji řeč právě o beránkovi. A nejjasnější je to v knize Zjevení. Ale beránek hraje hlavní roli i jinde. Vzpomeňte si třeba na to, jak Abram měl obětovat Izáka. Východiskem byl zase beránek.

Ale proč je beránkem nazván Ježíš? Protože právě On byl obětován za hřích. A všimněte si, jak je zde důležitá ta symbolika dokonalosti. Náš text říká: „On jako beránek bez vady a bez poskvrny…“ (v.19) V čem je takovým beránkem? V tom, že nespáchal žádný hřích. Ježíš byl dokonalý.

Celý starozákonní systém přinášení oběti neměl jiný význam, než ukázat na Ježíše, jehož oběť dokáže odpustit hřích. A i ta dokonalost beránka měla ukazovat na to, že Mesiáš bude dokonalý. Nikdo jiný nebyl dokonalý jen Ježíš. Obraz dokonalosti měl lidem jasně pomoci rozeznat, že Ježíš je Mesiáš. On je ten dokonalý. Dokonalý zemře za nedokonalé. A pozor, pouze oběť Ježíše Krista dokáže odpustit hřích. Obětování beránků měla pouze symbolický charakter. Pouze ukazovalo na toho, kdo byl opravdu tou jedinou přijatelnou oběti, na Ježíše Krista.

Jasně to líčí autor listu Židům: „V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti, přinášené každoročně znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by byly tyto oběti přestaly. Ale těmito oběťmi se hříchy naopak každoročně připomínají, neboť krev býků a kozlů není s to hříchy odstranit.“ (Žid 10,1-4)

Autor listu Židům jasně proklamuje, že obětování zvířat nemohlo přinést odpuštění hříchu. Ono pouze symbolizovalo Boží odpuštění a Boží smíření. Ale důvod, proč může být člověk smířen s Bohem, je oběť Ježíše Krista. A to se týká všech lidí, co kdy žili a budou žít, od Adama až po posledního člověka, který se kdy narodí. Odpuštění jejich hříchů je možné pouze díky smrti Ježíše Krista. On je ten jediný dokonalý beránek, jehož smrt přináší odpuštění a věčný život.

 

2. pravda: Boží plán, který tady byl od počátku světa, se realizuje v Kristu

Tato pravda už je zjevná z toho, že Ježíš je nazýván beránkem. Ale Petr nechce nikoho nechat na pochybách a tak říká: „Byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa.“ (v.20) Znovu potřebujeme brýle na dálku. Dokonce na opravdu velikou dálku. Petr tady mluví o tom, že Pán Bůh už s obětí Ježíše počítal před stvořením světa. A to je nesmírně důležité. Ukazuje nám to, jaký je Bůh. Potřebujeme si uvědomit, že se tady odehrává plán, který měl Pán Bůh dávno ve své mysli. Bůh má svůj plán. A ten plán je od stvoření světa neměnný.

Někdy se nám to jeví jako těžké k pochopení, že by v Božím plánu bylo všechno to zlo. Však si jen vzpomeňte na zlo militantního Islámského státu nebo tyranské Severní Koreje. Opravdu je vše podle Božího plánu? Odpověď zní: ano. A zároveň musíme dodat, že toto je nejlepší možný svět, jaký mohl Bůh stvořit. Lépe to nešlo. Ano, On mohl stvořit svět bez zla. Ale to by byl svět bez člověka. Stvořením člověka, teda bytosti, která má schopnost činit morální rozhodnutí, Bůh také umožnil existenci zla. Udělal to, protože věděl, že nad zlem skrze Ježíše Krista zvítězí.

Samozřejmě, všemu plně nerozumíme. Ale Bible je zřetelná v tom, že tady nevidíme Boha, který by pořád znovu a znovu vymýšlel, co by měl teď udělat. Bůh vše ví. On není překvapen tím, co se děje. On nebude překvapen ani tím, co se stane v budoucnosti. On přesně ví, jak vše skončí.

Pán Bůh měl už před stvořením světa jasný plán. Plán záchrany člověka skrze Ježíše Krista. A toto nám připomíná i Petr. Celé dějiny se vyvíjejí dle Božího plánu. A i dnešní den je přesně dle Božího plánu. A zítřejší den bude přesně podle Božího plánu.

A pokud je vše pod Jeho kontrolou, tak je pod Jeho kontrolou i náš život. A ať se nám dnes stane cokoli, Pán Bůh o tom ví. On na nás nezapomněl. On přesně ví, co se děje v našem životě. I v našem životě se děje plán, který On připravil už před stvořením světa. A to mi přináší obrovský pokoj. A i když někdy procházíme extrémně těžkými věcmi, věřím, že právě to spočinutí v Boží vůli nás posiluje v tom, že ty těžkosti uneseme.

 

3. pravda: Kristovou smrtí začíná to, čemu Bible říká konec časů

To je ta třetí pravda, na kterou potřebujeme brýle na dálku. Petr tady připomíná něco moc důležitého. Ukazuje, co měli proroci na mysli, když hovořili o konci časů či o posledních dnech. Dovolte, že za proroky zacituji Micheáše: „I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit národy.“ (Mi 4,1) To je jeden příklad. Když čtete proroky, nejdete opravdu mnoho textů, které hovoří o konci. A apoštol Petr tady jasně definuje, o jaké době tito proroci hovořili. Píše: „Přišel kvůli vám na konci časů.“ (v.20) Petr říká, že Ježíšův příchod a Jeho smrt jsou znakem konce časů. A tak, když čtete proroky Starého zákona, všimněte si, že když je řeč o posledních dnech, je většinou řeč o éře, která začíná příchodem Ježíše Krista a končí Jeho druhým příchodem a koncem tohoto starého světa, jak ho známe.

Takže od doby Ježíše Krista žijeme v posledních dnech. Nevíme, kolik jich ještě bude. Pán Bůh nám to neříká. Ale říká, že máme být připraveni.

A jak máme být připraveni? Připomenu znovu ten poslední verš: „Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu.“ (v.21)

Připraveni budeme tehdy, když i o nás bude platit tento verš. Co ten verš říká? Říká, že je to vše o Pánu Ježíši Kristu. „Skrze KRISTA věříte v Boha, který KRISTA vzkřísil z mrtvých a dal KRISTU slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu.“ (v.21) Je to celé o Pánu Ježíši Kristu.

Co jsme viděli, když jsme použili brýle na dálku? Viděli jsme, že celý obětní systém ukazoval na Krista. Viděli jsme, že celý Boží plán, který tady byl od počátku světa, se realizuje v Kristu. Viděli jsme, že Kristovou smrtí začíná to, čemu Bible říká konec časů. Je to celé o Pánu Ježíši Kristu.

Kéž i o nás platí, že skrze Pána Ježíše Krista věříme v Boha. Kéž i o nás platí, že věříme, že Bůh vzkřísil Pána Ježíše Krista z mrtvých. Kéž i my máme dobré oči, abychom viděli Pána Ježíše Krista jako vítěze, který je oslavený. Kéž se i naše víra a naděje upíná skrze Pána Ježíše Krista k Bohu.

Audio záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář