Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč se Bůh neukáže jasněji?

1. 2. 2016

1.jpgDovolte, že dnes začnu citátem z jednoho internetového portálu. Četl jsem tam toto: „Vrtá mi hlavou, proč bychom my měli hledat Boha. Proč se neukáže on, proč o sobě nedá vědět? Kdyby existoval, proč by se skrýval?“

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

(Za Billa Gatese si dosaďte Steva Jobse. :) )

Nevím, zda jste si někdy položili i vy tuto otázku. Možná nikdy. Možná je to naopak problém, který vám brání vydat se plně Bohu. Ale zcela jistě, pokud budete s nevěřícími lidmi hovořit o víře a o Bohu, tak tu otázku dostanete. Dovolte tedy, že se dnes touto otázkou budeme zabývat. Přečtěme tedy text, který nám možná alespoň trochu pomůže.

 

8Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.  9Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. (Izajáš 55, 8-9 )

               

Milí přátelé, text, který jsme si zrovna přečetli, je částečnou odpovědi na tu naši otázku, proč se Bůh neukáže jasněji a zřetelněji. Jeho úmysly a cesty jsou jiné než naše. Tedy jeho cíle a prostředky, jak těchto cílů dosáhnout, jsou jiné než my bychom si představovali. Ale s tím se asi mnoho lidí nespokojí.

I dále v člověku hlodá otázka, proč se neukáže jasně a zřetelně, aby všichni věděli, že existuje. A pokud má nějaký důvod neukázat se, tak proč nám nedá nějaké jasné znamení nebo důkaz. Někteří se ptali, proč nenechal třeba na měsíc napsat desatero nebo udělat něco, z čeho by bylo jasné, že Bůh existuje. Někteří dokonce obviňují Boha, že pokud je a neukazuje se zřetelně lidem, tak je nemilosrdný a je vlastně vinen tím, že v Něj lidé neuvěří. Takoví lidé Boha obviňují z toho, že pokud někdo skončí v pekle, tak je to Boží chyba, protože se jim jasně neukázal. Takže potřebujeme odpověď! Jak to tedy je?

Zpátky k našemu textu. Ten náš text říká, že Boží logika, převyšuje tu naši. Říká, že jeho záměry jsou větší, komplexnější a složitější, než ty naše. A tady je třeba asi začít hledat odpověď. Jinými slovy, jako křesťané jsme přesvědčeni, že Božímu záměru by to v ničem neprospělo, kdyby se Bůh lidem ukázal zřetelněji. Jsme přesvědčeni, že Bůh vše připravil a naplánoval tím nejlepším možným způsobem. A ani to, že by se zřetelněji ukázal, by nic nezlepšilo.

Ale nezůstaneme jen u tvrzení. Nemohu poskytnout absolutní důkaz, ale můžeme spolu přemýšlet. K tomu, aby člověk přijal tento postoj, musí pochopit alespoň něco o Bohu přinejmenším ve 3 základních oblastech. A na ty se spolu dnes podíváme a já použiji některé podněty z přednášky apologety Stefana Gustavssona ze Švédska. Co teda člověk musí vědět?

 

1. Musí vědět něco o Božím charakteru

To je opravdu to první a velmi důležité. Je třeba pochopit, alespoň částečně, kdo je Bůh. Někdy je naše představa Boha příliš ovlivněná tou řeckou polyteistickou kulturou. Představujeme si bohy, jak se někde scházejí na Olympu, soutěží mezi sebou, podvádějí se, zamilovávají se a plodí děti. Prostě jsou jako lidé, jen mají nějaké nadpřirozené schopnosti. Ale Bůh Bible je úplně jiný. On je nestvořený. On není na nějakém konkrétním místě. On je všude a vždycky. On je Stvořitel a je nad svým stvořením. On je transcendentní, tedy není přirozený. Je úplně jiný než my.

Apoštol Pavel o Něm říká toto: „On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.“ (1.Tim 6,16)

Nikdo Ho nemůže vidět. Proč? Bůh je svatý. Slovo svatý v sobě nese význam dokonalosti, čistoty a oddělení od čehokoli nesvatého. Připomeňme si něco z toho, co bylo zjeveno proroku Izajášovi. Ten zapsal: „Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy."“ (Izajáš 6,1-3)

Andělé opakují, že Bůh je svatý a přitom si zakrývají tvář, protože ani oni nejsou schopni na Boha pohledět. Tak moc se liší od všeho ostatního. Jeho přítomnost je tak velkolepá, že nic nedokonalého v jeho blízkosti neobstojí.

Připomeňme si ještě něco důležitého. Bůh stvořil člověka, aby byl s ním, aby byl v Jeho blízkosti. Adam s Evou byli v Boží přítomnosti a Bůh nebyl skrytý. To byl a je Boží plán pro člověka. Ale co se stalo? Kdo se začal skrývat? Bůh nebo člověk? Ano, Adam s Evou zhřešil a oni se začali schovávat před Bohem, protože věděli, že jako hříšní lidé nemohou obstát v Jeho přítomnosti. Člověk se skryl před Bohem a důvodem toho skrývání byl lidský hřích. Ale Bůh je nejen svatý, ale také milostivý. Nezničil člověka. Naopak, aby byli Adam a Eva ušetřeni, musel je Bůh vyhnat ze své přítomnosti, která pro ně byla smrtelná. Bůh musel člověka od sebe vzdálit, aby člověk mohl žít. Bůh se před člověkem neskrývá, Bůh před sebou skryl člověka. Tedy to, že se Bůh osobně nezjeví, má jeden zásadní důvod – člověka by to zabilo. Bůh je totiž svatý a oddělený od hříchu.

 

2. Musí vědět něco o Božím zjevení

Kdo chce pochopit, proč se Bůh neukáže jasněji, musí také pochopit to, jak se Bůh už zjevil, či jak se zjevuje. Kritici totiž žádají, aby se Bůh zjevil, a vlastně diktují Bohu, jak to má udělat. Ale Bůh má přece právo zjevit se, jak On uzná za vhodné. Je to tak vlastně se vším a s každým, kdo hledá. Ten, kdo hledá, se musí přizpůsobit. Představte si, že jdete sbírat houby a řeknete si, že si dáváte podmínku, aby byly vždy vidět celé hlavičky, aby jich bylo vždy alespoň deset po hromadě, aby byly vždy alespoň 20 cm vysoké a aby rostly na pěkných rovinkách a ne někde ve stržích a špatně odstupných místech. A aby toho nebylo málo, tak chceme, aby když se k nim přiblížíme, začaly pípat, blikat a vonět.

Jenže to je naprostý nesmysl. Houby tak nefungují. S houbami je tomu jinak. Ale podobné očekávání mají někteří lidé od Boha. Čekají na nápis na nebi, na to, že uvidí anděla nebo nějaký jasný zázrak. Ale Bůh, ještě jednoznačněji než houby, se zjevuje tak, jak chce On, tehdy, když chce On, a ne tak jak chtějí lidé.

Bůh se ve skutečnosti zjevuje mnohými způsoby, ale toto zjevení lidé často ignorují. Bůh se zjevuje skrze existenci vesmíru. Bůh se zjevuje v tom, že lidé mají zkušenosti s něčím nadpřirozeným. Bůh se zjevuje skrze fakt, že existují objektivní morální hodnoty, dobro a zlo. Bůh se zjevuje jako ten, kdo přináší pokoj nebo naopak nepokoj do různých situací. Bůh se zjevuje jako ten, kdo nás obviňuje z hříchu a zároveň jako ten, kdo nás ujišťuje o odpuštění.

Bůh se v historii zjevil mnohými způsoby a celá Bible je toho záznamem, ale nejjednoznačněji se zjevil v osobě Ježíše Krista. Ale lidé často nevidí.

Když o tom hovoří C.S.Lewis, tak používá několik příkladů. Třeba používá příklad člověka, kterého přivedete k oknu vedoucímu na zahradu a řeknete mu, ať vám popíše, co vidí. Většinou popisuje vše na zahradě, ale neřekne, že vidí okenní sklo. Ale ono tam je, ale on pozoruje něco jiného, a pokud ho neupozorníte, tak o skle mluvit nebude. Podobně je to s Bohem. Lidé se často na Něj dívají, ale nevidí Ho.

Další příkladem je komunikace. Když k vám mluvím, tak nasloucháte obsahu a vůbec se nezabýváte tím, že existuje nějaká gramatika a větná stavba. Slyšíme to, co chceme slyšet. Nebo si můžeme vzít třeba nejrůznější obrázky, kde jsou dva významy. Podíváte se a vidíte nějaký obrázek. Ale když vás někdo upozorní a podíváte se pozorněji, najdete druhý obraz. Možná lidé, kteří chtějí vidět Boha, vidí stále jen ten první. Často totiž naše předchozí zkušenosti a nastavení ovlivňují, co vidíme.

Bůh se člověku zjevuje. Člověk je často slepý a nevidí, protože chce vidět něco jiného. Někteří říkají, že kdyby zažili opravdový zázrak, tak by uvěřili. Ale Bible je plná příkladů, které dokazují, že tomu tak není. Pamatujete na Izraelce, jak šli z Egypta? Zažili deset egyptských ran, přechod Rudého moře, manu, vodu ze skály a přesto mnoho z nich pochybovalo o Bohu. Ani zázraky nejsou důkazem pro ty, kdo nevidí. Proč? Apoštol Pavel zapsal: „Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.“ (2Kor 4,4) Ďábel zaslepuje a lidé hledí jinde, než by měli.

Kdo chce odpověď na otázku, proč se Bůh neukazuje jasněji, musí pochopit to, jak se Bůh zjevuje a jak se zjevil v Ježíši Kristu.

 

3. Musí vědět něco o Božím záměru

Kdo chce odpověď na otázku, proč se Bůh neukazuje jasněji, musí kromě pochopení Božího charakteru a toho, jak se zjevuje, nahlédnout také do Božího záměru. Jaký je Boží záměr? Jeho záměr je, aby k Němu člověk měl vztah lásky.

Dovolte jednu ilustraci. Vezmu si k ní dvě osoby, které jsou už po smrti. Vezměme si třeba Marilyn Monroe and Steva Jobse. Představte si čistě hypoteticky, že by ti dva byli slavní a svobodní a rozhodli se najít si manžela a manželku. Řekněme, že to všude vyhlásí, že si chtějí najít partnera. Myslíte, že by byli nějací zájemci? Stovky, tisíce by se hlásily. Proč? Protože jsou slavní. Jak by si Marilyn Monroe nebo Steve Jobs mohli být jisti motivací případných nápadníků? A stáli by vůbec o takového nápadníka, kterému jde pouze o peníze a slávu a ne o ně samotné? Určitě ne!

A velmi podobné to může být i s Pánem Bohem. Není náhodou důvodem Jeho omezeného zjevení to, že chce, abychom měli tu dobrou motivaci? Božím záměrem totiž není to, abychom věděli, že existuje, ale abychom Ho milovali celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. (Mat 22,37) Pokud by bylo Božím záměrem, abychom věřili, že existuje, tak by se jistě ukázal. Ale Jeho záměrem je, abychom Jej milovali a strávili věčnost s Ním.

Vzpomeňte si na pyšnou princeznu. Král Miroslav se převleče za zahradníka, protože nechce, aby ho princezna chtěla za muže kvůli penězům a postavení, ale z lásky. On ji chce změnit svoji láskou. Podobně to dělá Pán Bůh. On stojí o naši lásku, která bude motivovaná vírou a ne strachem z Něj či snahou získat výhody.

Milí přátelé, pokud chceme znát odpověď na otázku, proč se Bůh neukazuje jasněji, musíme pochopit něco z Božího záměru.

Ale ještě jedno potřebujeme vědět. Bůh se jednou ukáže lidem úplně jasně. Bible ten den nazývá soudným dnem. Ale protože je svatý, Jeho zjevení opravdu přinese smrt každému, kdo není zachráněn skrze oběť Ježíše Krista. Takže nevěřící lidé, kteří volají po tom, aby se Bůh jasněji ukázal, sami ani neví, o co vlastně prosí. On jednou jejich prosbu vyslyší a přijde jako soudce.

Důvodem, proč to ještě odkládá, je Jeho trpělivost. Apoštol Petr zapsal: „Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.“ (2Petr 3,9-10)

Milí přátelé, děkujte Bohu, pokud Jej vidíte. Děkujte, pokud Jej vidíte v Božím slově, skrze které se zjevuje všem, kdo věří. Děkujte Bohu, pokud Ho vidíte ve svém životě. A pokud Ho chcete vidět více, modlete se slovy žalmisty: „Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého.“ (Žalm 119,18) Amen.        

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

(Za Billa Gatese si dosaďte Steva Jobse. :) )

    

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář