Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proměnění vody ve víno

18. 1. 2015

a.jpg

Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: "Už nemají víno." Ježíš jí řekl: "Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina." Matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám nařídí." Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou!" I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: "Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!" Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli." Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. (Jan 2:1‑11)

 

Jak je to vlastně s tím alkoholem podle Bible?

 

 • Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej. (Ž104:15)
 • Bůh je dárce vína.
 • Je to dar pro radost – ne lék na depresi!

 

 • O nepití vína
 • A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost… (Ef. 5:18)
 • Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu. (Řím. 14:21)
 • Nejedli jste chléb a nepili jste víno ani opojný nápoj, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh. (5.Mojž. 29:5)
 • Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. (Luk. 1:15)

 

 • O nebezpečí spojeném s alkoholem
 • Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není. (Př. 20:1)
 • Nedostatek pozná, kdo miluje radovánky, kdo miluje víno a olej, nezbohatne. (Př. 21:17)
 • Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. (Luk. 21:34 )
 • Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti. (Řím. 13:13 )
 • Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, … závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. (Gal. 5:19-21)

 

 • Požívání alkoholu je hříchem, když:
 • vede k opilosti (Kdy je člověk opilý?)
 • vede jinou osobu k opilosti (i dlouhodobě)
 • je v kontrastu se zákonem (mladiství)

 

 • Křesťan může mít svobodu v užívání alkoholu
 • Tzn. je takové požívání alkoholu, které není hříchem.
 • Pozor, někteří tu svobodu ztratili, jsou otroci alkoholu.
 • Pozor, někteří se této svobody musí (opravdu musí) vzdát, jinak hrozí, že budou oni sami, nebo někdo jim blízký zotročen.
 • Pozor, množství závislých na alkoholu je alarmující.
 • Pozor, naše schopnost hodnocení sebe i druhých může být velmi omezena.

 

 • Křesťan může mít svobodu v užívání alkoholu
 • Pozor, síla alkoholických nápojů v biblické době a dnes se významně změnila.
  • Talmud: Víno u paschální večeře 3:1
  • 2.Makabejská: Je škodlivé pít neředěné víno
  • Homér: ředit 20:1
  • Plinius: ředit 8:1
 • Pozor, potřebnost alkoholických nápojů v biblické době a dnes se významně změnila. Antiseptický účinek, sedativum, obnovuje síly, má projímavý účinek, … ještě v minulém století byl předpisován lékaři jako lék.

 

 • Situace v ČR
 • 700.000 závislých, kteří potřebují léčbu
 • 30.000 léčených
 • 10,4 l čistého alkoholu ročně na obyvatele
 • Na každého obyvatele ČR ročně připadá 156,6 l piva; 18,5 l vína; 8,1 l destilátu (40%)
 • 6.000 osob ročně zemře na nemoci způsobené alkoholem
 • 5.042 dopravních nehod a 89 smrtelných zranění při řízení vozidla pod vlivem alkoholu

 

Pokud je to s alkoholismem a opilostí opravdu tak alarmující, není pro křesťany lepší se rozhodnout pro abstinenci?

 • Pavel a Timoteus
 • Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. (1.Tim. 5:23)
 • Pavel říká, že není hříchem pít víno.
 • Příklad ukazuje, že Timoteus víno (alkohol) nepil a je pravděpodobné, že podobný přístup mělo více křesťanů.
 • Neznáme motivaci Timotea, ale přesto vidíme, že toto rozhodnutí udělal.

 

 • Petr
 • Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství. (1.P 4:3)
 • BKR: v zbytečném pití vína, v hodování, v opilství
 • Nezbytné a zbytečné pití vína
 • Co bylo a co je dnes zbytečné pití vína?

 

 • Klement Alexandrijský
 • Doporučuje mládeži nezačít s pitím vína
 • Doporučuje víno co nejvíce ředit
 • Dává za vzor abstinenty

 

 • Středověk – církevní pivovary, vinařství
 • Tomáš Akvinský hlásal střídmost, ale pro některé nezbytnost abstinence.
 • Wesley odmítal destiláty (pokud je nepředepsal lékař).
 • Velká probuzení byla často charakteristická příklonem k abstinenci a k obrácení mnohých alkoholiků – vznikala abstinenční hnutí.
 • Některé církve mají požadavek na abstinenci členů (u nás CASD).
 • Mnohé evangelikální církve v různých zemích berou abstinenci jako samozřejmou (především Afrika, Asie).

 

 • Co s tím vším udělám, jak se k alkoholu postavím já?
 • Pán Bůh mi dává svobodu – mám se moudře rozmyslet:
  • Ponechám si v tom svobodu
  • Dobrovolně se zřeknu svobody

 

 • Otázky k přemýšlení
 • Mám dost síly obstát v tomto pokušení?
  • Jaké mám sklony k závislostem?
  • Jakou mám rodinnou historii?
  • V jakém prostředí žiji?

 

 • Doporučuji, abyste se své svobody (na čas nebo trvale, částečně nebo plně) vzdali:
 • Když si všimnete, že se pití alkoholu (i bez opíjení) stalo zvykem, který nemáte pod kontrolou.
 • Když alkohol použijete v krizi.
 • Když se opijete.
 • Když zjistíte, že tím ubližujete někomu ve vašem okolí.
 • Když máte tendenci se po požití (i malého množství) alkoholu chovat nevhodně (reakce druhých).
 • Když pijete jako nezletilí.
 • Když pití alkoholu ohrožuje vaše zdraví.

 

 • Rozhoduji se vzdát této svobody
 • Ne absolutně – přípitek na svatbě, apod.
 • Mnoho křesťanských vedoucích se ji vzdalo.
 • Je to způsob hledání větší blízkosti s Bohem.
 • Ten, kdo nepije, je v mnohem menším pokušení, že v krizi šáhne po alkoholu.
 • Dá vám to spoustu příležitostí k dobrým svědectvím – připravte si odpovědi.
 • Nepřítomnost alkoholu vás o nic neokrade.
 • Máte jistotu, že nikdy nebudete kamenem úrazu někomu slabšímu (tomu, kdo alkohol nezvládne).
 • Ochráníte svou rodinu, své děti před pokušením.
 • Máte větší jistotu, že se neopijete a nezdiskreditujete své svědectví nevhodným chováním.

 

Vraťme se do Kány. Dvě krátké lekce:

 

 • 1.lekce: V problémech poslouchejte Ježíše
 • Rada Marie: Udělejte všechno, cokoliv vám nařídí
 • Poslouchejte, co vám nařizuje: Je to v Bibli.
 • Vykonejte, co vám nařizuje.

 

 • 2.lekce: V problémech můžete spatřit Boží moc
 • Když poslechnete, je šance, že uvidíte Boží moc.
 • Když poslechnete, Ježíš do prázdnoty přinese radost.
 • Když poslechnete, výsledky budou lepší, než jste si vůbec představovali

Video záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář