Jdi na obsah Jdi na menu
 


Věřím ve vzkříšení těla a život věčný

27. 8. 2017

img_3052.jpgApoštolské vyznání víry končí tím, o čem mluvíme na každém pohřbu. Končí vyznáním víry ve vzkříšení těla a ve věčný život. Ano, to je důležitá součást našeho vyznání, kterého se vírou držíme, když přemýšlíme o budoucnosti a o tom, co nás čeká po smrti.

Při tomto přemýšlení se podívejme na známá slova apoštola Pavla, jak je zapsal korintským křesťanům.

Video záznam naleznete zde.

Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: 'Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?' Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona.

1.Korintským 15,51-56

 

V dnešním kázání chceme přemýšlet o dvou příbuzných oblastech. Budeme hovořit o vzkříšení těla a o věčném životě. Podívejme se tedy, co učí Boží slovo!

 

1. Vzkříšení těla

Pán Bůh měl od stvoření světa plán vykoupení člověka. Zásadní událostí byla Kristova smrt a Jeho vzkříšení. Ale to ještě není konec. Celý proces vykoupení člověka končí tělesným vzkříšením Jeho vyvolených. Jde o proces, kdy se naše těla stanou dokonalá a osvobozena od všech důsledků hříchu. Bible hovoří o tom, že dostaneme oslavená těle nebo těla slávy. A proto se i tomu procesu někdy říká oslavení. Naše těla totiž budou podobná slavnému tělu, jaké měl po vzkříšení Pán Ježíš. Nebudu zde dlouze hovořit o tom, jaká ta těla budou. Zájemci se mohou vrátit k mému kázání z 6. listopadu 2016, kde jsem z Bible ukazoval, že naše těla budou nepomíjitelné, slavné, mocné a duchovní. Těla křesťanů budou dokonalá a je to jistě něco, co můžeme vyhlížet.

Podívejme se tedy na to, kdy a jak k tomu vzkříšení těla dojde.  V kapitole, ze které jsme četli náš dnešní text, nacházíme některé důležité informace. Apoštol Pavel zapsal: „…jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec…“ (v.22-24) Zde se tedy dovídáme, kdy dojde ke vzkříšení těla věřících. Bude to při druhém příchodu Pána Ježíše Krista na tuto zem.

V našem hlavním textu jsme k tomu četli několik dalších konkrétních informací: „Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.“ (v.51-52) Tady se dozvídáme, že to nové tělo dostanou všichni lidé najednou. Podle apoštola Pavla (1.Tes 4,16) dostanou nejdříve nové tělo ti, kdo už zemřeli a potom dostanou nové vzkříšené tělo ti křesťané, kteří se toho dožijí.

Bude to tehdy, až zazní naposledy polnice. Polnice byl nástroj, který zněl, aby varoval nebo aby svolával do bitvy nebo aby ohlašoval příchod vážené osoby. Nevíme, co přesně si pod tou polnicí máme představit. Každopádně tato polnice ohlásí příchod Pána Ježíše, který přijde pro ty, kdo jsou Jeho.  

Sám Pán Ježíš říká, že toho dne přijde s anděly a apoštol Pavel dodává, že přijde také se všemi svatými. Tesalonickým křesťanům Pavel radí, aby „…byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.“ (1.Tes 3,13) To tedy znamená, že Pán Ježíš přijde jak s anděly tak s těmi věřícími, kteří se toho dne nedožili.

Z toho si dokážeme vyvodit, že po smrti budeme u Pána, ale ještě ne v těle. Ale v poslední den ti, kdo zemřeli v Kristu, přijdou spolu s Pánem Ježíšem a s anděly na tento svět a v tom okamžiku dojde ke vzkříšení jejich těl a zároveň dojde k setkání s těmi, kteří ještě žili a jejichž těla budou také proměněna. To bude vzkříšení těla. A v tom okamžiku bude vykoupení u konce. Naplní se to, co připomíná apoštol Pavel: „A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: 'Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!“ (v.54)

Za slovy o vzkříšení těla apoštol Pavel přidává následující větu: „Tu nastane konec…“ (v.24) Někteří křesťané mezi vzkříšení těla a konec ještě vkládají tzv. milénium neboli tisícileté království Pána Ježíše Krista na staré zemi. Ti pro vzkříšení těla při druhém příchodu s oblibou používají slovo „vytržení“, které naznačuje, že někteří budou vytržení a další zůstanou. Jistě, v tomto textu je řeč o tom, že Ježíš sebou vezme ty, kdo jsou Jeho. Ale slovo vytržení se v Bibli nikde nenachází a jak již jsem zmínil, po popisu těchto události Pavel píše, že nastane konec. Také sám Pán Ježíš opakovaně hovoří o tom, že ke vzkříšení těla dojde v poslední den: „Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6,40)

Já věřím, že po druhém příchodu Pána Ježíše opravdu následuje konec světa, jak ho známe. Věřím, že druhý příchod je opravdu posledním dnem. Nutno však dodat, že tady se různí vykladači Písma rozcházejí a nejde o to, že by někdo znevažoval Písmo. Prostě ty texty o budoucnosti jsou složitější a je k nim více výkladů.

Ať už to bude jakkoli, jedno je jasné. Musíme být na tento den připraveni. Všimněme si totiž, že zde nacházíme upřesnění, že se toto vzkříšení těla k věčnému životu bude týkat pouze těch, kdo jsou Kristovi: „při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.“ (v.23) Ostatní budou vzkříšení k odsouzení. (Jan 5,29) To je moc důležité. A tradiční otázka: Jsi Jeho? Kdyby konec přišel dnes, bylo by tvé tělo proměněno a stalo by se oslaveným? Pokud ne, pak je to zoufalé. Ale dnes tady ještě je řešení. Zatím ještě Ježíš nepřišel a každý má čas obrátit se v pokání k Ježíši, aby v den Jeho příchodu patřil Jemu.

 

2. Věčný život

To poslední, co v apoštolském vyznání víry vyznáváme, je víra v život věčný. Kdy věčný život začíná? Bible nám připomíná, že život věčný začíná dnem, kdy se nám stala milost, a my jsme uvěřili. Mnohá biblická místa ujišťují, že pokud jsme uvěřili, tak už máme věčný život. Dovolte citaci známého verše z prvního listu Janova: „Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ (1Jan 5,13) Uvěřili jste Pánu Ježíši Kristu, tak už máte život věčný. Už jste v Kristu. A o tom je život věčný. Život věčný je o tom, že jsme v Kristu. Zatím však jsme ve starém hříšném těle. Ale příchodem Pána Ježíše Krista a proměněním nebo vzkříšením našich těl budeme zažívat životě věčný v dokonalosti.

Dovolte několik slov o tom, jak bude vypadat věčný život po vzkříšení našeho těla. Uvedu čtyři hlavní charakteristiky věčného života:

A. Budeme duchovně noví

„Samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.“ (Řím 8,21) Věčný život bude život ve svobodě od hříchů, které nás tak ubíjejí. Dokážete si to vůbec představit? Budeme žít tam, kde nebude žádná přetvářka, pýcha, lenost … vše bude pryč. Moc se na to těším, protože moje hříchy mne děsně deptají a dělají ostudu Pánu Ježíši Kristu.

B. Budeme fyzicky noví

My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.“ (Fil 3,20-21) Jak jsme již říkali, dostaneme dokonalé nové tělo. Nebudeme pouze nějakou energií či duchem. Dostaneme nové tělo, jako měl po vzkříšení Kristus. A je úplně jedno v jakém stavu to tělo pochováme. Tam, už nás nebude nic bolet, nic se nebude muset léčit či opravovat.

C.  Budeme žít na nové zemi a v novém nebi

Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové."“ (Zj 21,5) „A viděl jsem nové nebe a novou zemi.“ (Zj 21,1) Pán Bůh znovu stvoří dokonalou zemi a dokonale nebe. Bude tu dokonalý svět. V ráji došlo k oddělení zkažené země od Božího nebe. V novém stvoření bude obojí nově sjednocené. Neodnese nás někde na nezkaženou planetu v jiné galaxii. Pán nám dá zemi, abychom si na ní žili v dokonalosti a především, abychom na ní mohli dokonale chválit Stvořitele vším, co děláme. Stejně jako v zahradě Eden postavil člověka doprostřed stvoření, aby Mu bylo k užitku, tak i nás takto štědře a dokonale obdaruje. Vše bude vykoupeno a zůstane navždy dokonalé. Baví vás cestovat do exotických zemí? Rádi obdivujete krásy přírody, slézáte krásné hory? To vše je jen odlesk krásy, kterou nám Pán připravuje.

D.  Budeme mít nový vztah s Ježíšem

„A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi…“ (Zj 21,3) Ano, Pán Bůh je s námi i tady v tomto světě a Jeho Duch v nás přebývá. Ale dnes ještě nevidíme, jak jednou uvidíme. Jak říká Ježíš: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“ (Mt 5,8) Vírou už teď vidíme Ježíše jako Pána, ale tam Ho uvidíme tváří v tvář a budeme plně blahoslaveni, tedy šťastni. Budeme Mu s radostí sloužit a díky tomu budeme zažívat dokonalé blaho, pro které nás stvořil. Ne, rozhodně to nebude nuda. A rozhodně nebudeme vzpomínat, že kdysi jsme to měli lepší.

To bylo několik vět o tom, co říká Bible o věčném životě. Dovolte, že zakončím připomenutím jedné skutečné situace ze života. Je to příběh Claytona McDonalda, chlapce z USA. Před několika léty jsme na biblické hodině o něm pouštěli video. Tento chlapec byl nemocný rakovinou. I u nás ve sboru je letos té rakoviny více než obvykle. Asi nemusím mluvit, jak je to těžké, když člověk prochází rakovinou. Tento Clayton s přáteli ve svých 19 letech, pouze několik dnů před svojí smrtí, dokončil krátký film o svém životě. Mimo jiné je tam vyobrazen, jak mluví k plné posluchárně studentů a odpovídá na otázku, zda má strach. Říká: „Mám hrozný strach. Ale nebojím se smrti, protože vím, kam jdu. Bojím se o všechny ostatní. Bojím se o ty, kdo neví, kde půjdou, až zemřou. Bojím se o ty, jejichž pozornost je odtržena od Boha povinnostmi, zábavou, vztahy, mobily.“

Bratři a sestry, milí přátelé, je skvělé, že tady každou neděli vyznáváme vyznání víry včetně toho, že věříme ve věčný život. Otázkou je, zda ten věčný život máme a zda ho prožijeme s Pánem Ježíšem. Otázkou je, zda naše pozornost není odtržena od Boha. Přeji sobě i vám, abychom do konce života naši víru vyznávali, ale především, abychom Pánu Ježíši Kristu do konce života věřili, následovali Ho a strávili s Ním věčný život.

Apoštolské vyznání víry končí tím, o čem mluvíme na každém pohřbu. Končí vyznáním víry ve vzkříšení těla a ve věčný život. Ano, to je důležitá součást našeho vyznání, kterého se vírou držíme, když přemýšlíme o budoucnosti a o tom, co nás čeká po smrti.

Při tomto přemýšlení se podívejme na známá slova apoštola Pavle, jak je zapsal korintským křesťanům.

 

Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: 'Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?' Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona.

1.Korintským 15,51-56

 

V dnešním kázání chceme přemýšlet o dvou příbuzných oblastech. Budeme hovořit o vzkříšení těla a o věčném životě. Podívejme se tedy, co učí Boží slovo!

 

1. Vzkříšení těla

Pán Bůh měl od stvoření světa plán vykoupení člověka. Zásadní událostí byla Kristova smrt a Jeho vzkříšení. Ale to ještě není konec. Celý proces vykoupení člověka končí tělesným vzkříšením Jeho vyvolených. Jde o proces, kdy se naše těla stanou dokonalá a osvobozena od všech důsledků hříchu. Bible hovoří o tom, že dostaneme oslavená těle nebo těla slávy. A proto se i tomu procesu někdy říká oslavení. Naše těla totiž budou podobná slavnému tělu, jaké měl po vzkříšení Pán Ježíš. Nebudu zde dlouze hovořit o tom, jaká ta těla budou. Zájemci se mohou vrátit k mému kázání z 6. listopadu 2016, kde jsem z Bible ukazoval, že naše těla budou nepomíjitelné, slavné, mocné a duchovní. Těla křesťanů budou dokonalá a je to jistě něco, co můžeme vyhlížet.

Podívejme se tedy na to, kdy a jak k tomu vzkříšení těla dojde.  V kapitole, ze které jsme četli náš dnešní text, nacházíme některé důležité informace. Apoštol Pavel zapsal: „…jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec…“ (v.22-24) Zde se tedy dovídáme, kdy dojde ke vzkříšení těla věřících. Bude to při druhém příchodu Pána Ježíše Krista na tuto zem.

V našem hlavním textu jsme k tomu četli několik dalších konkrétních informací: „Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.“ (v.51-52) Tady se dozvídáme, že to nové tělo dostanou všichni lidé najednou. Podle apoštola Pavla (1.Tes 4,16) dostanou nejdříve nové tělo ti, kdo už zemřeli a potom dostanou nové vzkříšené tělo ti křesťané, kteří se toho dožijí.

Bude to tehdy, až zazní naposledy polnice. Polnice byl nástroj, který zněl, aby varoval nebo aby svolával do bitvy nebo aby ohlašoval příchod vážené osoby. Nevíme, co přesně si pod tou polnicí máme představit. Každopádně tato polnice ohlásí příchod Pána Ježíše, který přijde pro ty, kdo jsou Jeho.  

Sám Pán Ježíš říká, že toho dne přijde s anděly a apoštol Pavel dodává, že přijde také se všemi svatými. Tesalonickým křesťanům Pavel radí, aby „…byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.“ (1.Tes 3,13) To tedy znamená, že Pán Ježíš přijde jak s anděly tak s těmi věřícími, kteří se toho dne nedožili.

Z toho si dokážeme vyvodit, že po smrti budeme u Pána, ale ještě ne v těle. Ale v poslední den ti, kdo zemřeli v Kristu, přijdou spolu s Pánem Ježíšem a s anděly na tento svět a v tom okamžiku dojde ke vzkříšení jejich těl a zároveň dojde k setkání s těmi, kteří ještě žili a jejichž těla budou také proměněna. To bude vzkříšení těla. A v tom okamžiku bude vykoupení u konce. Naplní se to, co připomíná apoštol Pavel: „A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: 'Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!“ (v.54)

Za slovy o vzkříšení těla apoštol Pavel přidává následující větu: „Tu nastane konec…“ (v.24) Někteří křesťané mezi vzkříšení těla a konec ještě vkládají tzv. milénium neboli tisícileté království Pána Ježíše Krista na staré zemi. Ti pro vzkříšení těla při druhém příchodu s oblibou používají slovo „vytržení“, které naznačuje, že někteří budou vytržení a další zůstanou. Jistě, v tomto textu je řeč o tom, že Ježíš sebou vezme ty, kdo jsou Jeho. Ale slovo vytržení se v Bibli nikde nenachází a jak již jsem zmínil, po popisu těchto události Pavel píše, že nastane konec. Také sám Pán Ježíš opakovaně hovoří o tom, že ke vzkříšení těla dojde v poslední den: „Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6,40)

Já věřím, že po druhém příchodu Pána Ježíše opravdu následuje konec světa, jak ho známe. Věřím, že druhý příchod je opravdu posledním dnem. Nutno však dodat, že tady se různí vykladači Písma rozcházejí a nejde o to, že by někdo znevažoval Písmo. Prostě ty texty o budoucnosti jsou složitější a je k nim více výkladů.

Ať už to bude jakkoli, jedno je jasné. Musíme být na tento den připraveni. Všimněme si totiž, že zde nacházíme upřesnění, že se toto vzkříšení těla k věčnému životu bude týkat pouze těch, kdo jsou Kristovi: „při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.“ (v.23) Ostatní budou vzkříšení k odsouzení. (Jan 5,29) To je moc důležité. A tradiční otázka: Jsi Jeho? Kdyby konec přišel dnes, bylo by tvé tělo proměněno a stalo by se oslaveným? Pokud ne, pak je to zoufalé. Ale dnes tady ještě je řešení. Zatím ještě Ježíš nepřišel a každý má čas obrátit se v pokání k Ježíši, aby v den Jeho příchodu patřil Jemu.

 

2. Věčný život

To poslední, co v apoštolském vyznání víry vyznáváme, je víra v život věčný. Kdy věčný život začíná? Bible nám připomíná, že život věčný začíná dnem, kdy se nám stala milost, a my jsme uvěřili. Mnohá biblická místa ujišťují, že pokud jsme uvěřili, tak už máme věčný život. Dovolte citaci známého verše z prvního listu Janova: „Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ (1Jan 5,13) Uvěřili jste Pánu Ježíši Kristu, tak už máte život věčný. Už jste v Kristu. A o tom je život věčný. Život věčný je o tom, že jsme v Kristu. Zatím však jsme ve starém hříšném těle. Ale příchodem Pána Ježíše Krista a proměněním nebo vzkříšením našich těl budeme zažívat životě věčný v dokonalosti.

Dovolte několik slov o tom, jak bude vypadat věčný život po vzkříšení našeho těla. Uvedu čtyři hlavní charakteristiky věčného života:

A. Budeme duchovně noví

„Samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.“ (Řím 8,21) Věčný život bude život ve svobodě od hříchů, které nás tak ubíjejí. Dokážete si to vůbec představit? Budeme žít tam, kde nebude žádná přetvářka, pýcha, lenost … vše bude pryč. Moc se na to těším, protože moje hříchy mne děsně deptají a dělají ostudu Pánu Ježíši Kristu.

B. Budeme fyzicky noví

My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.“ (Fil 3,20-21) Jak jsme již říkali, dostaneme dokonalé nové tělo. Nebudeme pouze nějakou energií či duchem. Dostaneme nové tělo, jako měl po vzkříšení Kristus. A je úplně jedno v jakém stavu to tělo pochováme. Tam, už nás nebude nic bolet, nic se nebude muset léčit či opravovat.

C.  Budeme žít na nové zemi a v novém nebi

Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové."“ (Zj 21,5) „A viděl jsem nové nebe a novou zemi.“ (Zj 21,1) Pán Bůh znovu stvoří dokonalou zemi a dokonale nebe. Bude tu dokonalý svět. V ráji došlo k oddělení zkažené země od Božího nebe. V novém stvoření bude obojí nově sjednocené. Neodnese nás někde na nezkaženou planetu v jiné galaxii. Pán nám dá zemi, abychom si na ní žili v dokonalosti a především, abychom na ní mohli dokonale chválit Stvořitele vším, co děláme. Stejně jako v zahradě Eden postavil člověka doprostřed stvoření, aby Mu bylo k užitku, tak i nás takto štědře a dokonale obdaruje. Vše bude vykoupeno a zůstane navždy dokonalé. Baví vás cestovat do exotických zemí? Rádi obdivujete krásy přírody, slézáte krásné hory? To vše je jen odlesk krásy, kterou nám Pán připravuje.

D.  Budeme mít nový vztah s Ježíšem

„A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi…“ (Zj 21,3) Ano, Pán Bůh je s námi i tady v tomto světě a Jeho Duch v nás přebývá. Ale dnes ještě nevidíme, jak jednou uvidíme. Jak říká Ježíš: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“ (Mt 5,8) Vírou už teď vidíme Ježíše jako Pána, ale tam Ho uvidíme tváří v tvář a budeme plně blahoslaveni, tedy šťastni. Budeme Mu s radostí sloužit a díky tomu budeme zažívat dokonalé blaho, pro které nás stvořil. Ne, rozhodně to nebude nuda. A rozhodně nebudeme vzpomínat, že kdysi jsme to měli lepší.

To bylo několik vět o tom, co říká Bible o věčném životě. Dovolte, že zakončím připomenutím jedné skutečné situace ze života. Je to příběh Claytona McDonalda, chlapce z USA. Před několika léty jsme na biblické hodině o něm pouštěli video. Tento chlapec byl nemocný rakovinou. I u nás ve sboru je letos té rakoviny více než obvykle. Asi nemusím mluvit, jak je to těžké, když člověk prochází rakovinou. Tento Clayton s přáteli ve svých 19 letech, pouze několik dnů před svojí smrtí, dokončil krátký film o svém životě. Mimo jiné je tam vyobrazen, jak mluví k plné posluchárně studentů a odpovídá na otázku, zda má strach. Říká: „Mám hrozný strach. Ale nebojím se smrti, protože vím, kam jdu. Bojím se o všechny ostatní. Bojím se o ty, kdo neví, kde půjdou, až zemřou. Bojím se o ty, jejichž pozornost je odtržena od Boha povinnostmi, zábavou, vztahy, mobily.“

Bratři a sestry, milí přátelé, je skvělé, že tady každou neděli vyznáváme vyznání víry včetně toho, že věříme ve věčný život. Otázkou je, zda ten věčný život máme a zda ho prožijeme s Pánem Ježíšem. Otázkou je, zda naše pozornost není odtržena od Boha. Přeji sobě i vám, abychom do konce života naši víru vyznávali, ale především, abychom Pánu Ježíši Kristu do konce života věřili, následovali Ho a strávili s Ním věčný život.

Video záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář