Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzkříšení - klíč ke skutečnému životu

1. 4. 2018

1.jpgDnešní kázání začnu tím, že vám ukážu jeden klíč. Věděl by někdo, co je to za klíč? Ano, je to klíč od našeho kostela. Protože žijeme ve světě, kde je hřích, potřebujeme klíče. Zámek chrání náš majetek, naše soukromí. Zamknout jde kde co. Můžete zamknout dům, auto nebo třeba i mobil. Ale hřích zamkl i něco jiného. Hřích zamkl pomyslné dveře mezi námi a Pánem Bohem. A bez klíče tyto dveře neotevřeme. Bez klíče se k Pánu Bohu nedostaneme. Kristovo vzkříšení je však klíčem, který nám Pán Bůh podává. Velikonoce přinášejí dobrou zprávu, že dveře mezi člověkem a Bohem jsou odemčeny a Ježíš nám dává klíč. Přečtěme si dnešní text, který je přepisem slov Ježíše Krista, které řekl na začátku své služby.

 

Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn. Vždyť Otec miluje Syna a ukazuje Mu všecko, co sám činí; a ukáže Mu ještě větší skutky, takže užasnete.  Jako Otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu, které chce. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který Ho poslal. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (Jan 5, 19 – 24)

 

Milí přátelé, četli jsme text, ve kterém bylo mnoho důležitých myšlenek. Než se dostanu k tomu, co chci dnes zdůraznit, dovolte krátké shrnutí. Četli jsme o vztahu Boha Otce a Boha Syna. Ježíš vysvětluje, že On dělá to, co vidí u Otce. Ježíš následuje příklad svého Otce. Potom je tady řeč o vzkříšení. Je tady řeč o tom, že Otec křísí mrtvé a budí k životu a také je řečeno, že stejně tak Syn, Ježíš Kristus probouzí k životu.

Bible na mnoha místech ukazuje, že to byl právě Bůh Otec, kdo vzkřísil Ježíše z mrtvých. Dovolte třeba příklad z prvního Petrova kázání, kde Petr říká lidu. „Ale Bůh Ho vzkřísil; vytrhl Jej z bolestí smrti, a smrt Ho nemohla udržet ve své moci.“ (Skutky 2,24) Ale podobných citátu byste našli spoustu. Ano, Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých.

A celý zbytek Nového zákona dokazuje, že vzkříšení Ježíše Krista je tím klíčem. Tento klíč odemyká člověku návrat do života, pro který jsme byli opravdu stvořeni. My jsme nebyli stvořeni pro trápení tohoto světa. Nebyli jsme stvořeni pro bolesti tohoto světa. Nebyli jsme stvoření pro zklamání tohoto světa. Nebyli jsme stvořeni proto, co tady zažíváme. Byli jsme stvořeni pro něco jiného a vzkříšení Krista je klíčem od dveří, které nás oddělují od toho, pro co jsme byli stvořeni.

Dnešní text nám ukazuje, že vzkříšení je klíčem k tomu, aby lidé ctili Syna a také klíčem k tomu, aby lidé přešli ze smrti do života. A nad tím se dnes chceme zamyslet.

 

1. Vzkříšení je klíčem k tomu, aby lidé ctili Syna

Dovolte, že přečteme ještě jednou tu důležitou pasáž. „Jako Otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu, které chce. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který Ho poslal.“ (v.21-23) Tento text hovoří o vzkříšení a hned potom hovoří také o tom, že Bůh Otec předal soud na lidmi Synu. A udělal to z jednoho prostého důvodu. Aby všichni ctili Syna.

Pán Bůh chce, aby všichni ctili Syna. Kdyby Ježíš nebyl vzkříšený, nikdo by Ho nemohl ctít. Na vzkříšení se všechno láme. A apoštol Pavel říká: „Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná.“ (1. Kor 15,17) Pokud Ježíš Kristus historicky nevstal z mrtvých, nemá křesťanství žádný smysl.

S velkým zármutkem musíme říci, že jsou křesťané, kteří nevěří v to, že Ježíš Kristus historicky vstal z mrtvých. Sám jsem slyšel jednoho biskupa vypovídat, že mu je jedno, zda Ježíš historicky vstal z mrtvých nebo ne. Říkal, že Ježíš vstal z mrtvých v jeho srdci. Ale Pavel říká, že pokud Ježíš skutečně nezemřel a třetího dne skutečně nevstal, je naše víra marná. Taková víra je zbytečná. Taková víra je k ničemu. Ale my věříme, že Pán Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých a žije. A jak vyznáváme ve vyznání víry, věříme, že tento Ježíš přijde znovu, aby soudil živé i mrtvé.

Sám Ježíš říká, že to všechno se děje, aby Ho lidé ctili. A my víme, že jednou na věčnosti bude Ježíš takto ctěn. Poslouchejte, jak zapsal apoštol Jan, co ve zjevení viděl v nebi: „A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů - bylo jich na tisíce a na statisíce; slyšel jsem je mocným hlasem volat: "Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení."“ (Zjev 5,11-12)

Vzkříšení Ježíše je klíč k tomu, aby lide ctili Ježíše. A víme, že to platí i na věčnosti. Nicméně ta čest Ježíši nemá být vzdána až na věčnosti. Ta Mu má být vzdána už tady, za našeho života.

Milý příteli, použil jsi už ten klíč vzkříšení? Pokud ano, tak se to projeví tím, že ctíš Ježíše. Už teď. Už tady na zemi. Už v tom životě, kde je bolest, kde je trápení, kde jsou těžkosti. Vedou tě Velikonoce k vděčnosti za Ježíše?

Co to ale znamená ctít Ježíše? Vždyť to zní tak abstraktně! Myslím, že to jde uchopit velmi jednoduše. Všimli jste si té první části našeho textu? Byla tam řeč o tom, že Syn dělá to, co vidí u Otce.

Myslím, že obecně není větší odměny pro tátu než to, když vidí, že ho syn napodobuje, když se ho ptá co a jak má dělat. Když syn dělá věci stejně jako táta, tak to znamená, že tátovi věří. Moc mne oslovilo, když pastor Brandt, který nás tady před časem navštívil, hovořil, jak každý týden konzultoval svoji pastorskou práci se svým tátou.

Napodobováni otce je znakem úcty. Ježíš napodobuje svého Otce, protože Ho ctí. A pokud my chceme uctít Ježíše, budeme Jej napodobovat, budeme chtít být jako On. Možná mi řeknete, že neumíte vracet zrak slepým a křísit mrtvé. Nevadí! Neřešte to, co není ve vašich silách. Řešte to, co má smysl řešit. Prostě chtějte myslet jako On, chtějte mluvit jako On, chtějte jednat jako On. Tehdy uctíme Ježíše. Ten kdo vírou přijal ten klíč Kristova vzkříšení, ten má Ježíšův život, jako vzor.

Možná je tady někdo, kdo by se teď zeptal, jak může vědět, jak myslí, mluví a jedná Ježíš? Je to stejné jako u kohokoliv jiného. Chcete vědět, jak myslí, mluví a jedná třeba můj táta? Musíte s ním trávit čas, abyste ho poznali. Pokud máte zájem, řekněte mi, domluvím vám to. J

Pokud máte zájem vědět, jak myslí, mluví a jedná Ježíš, tak vám také mohu pomoct. Ne, nedomluvím vám schůzku. Dám vám do ruky Bibli. Ta nám představuje Ježíše. To je ten způsob, který nám pán Bůh dal, jak můžeme poznat Jeho Syna. Bible je nástroj, který nám pomůže Ježíše ctít. Křesťanství bez Bible neexistuje. Křesťan je člověkem knihy. Křesťan musí mít pravidelně Bibli v rukou. Samozřejmě jsou výjimky. Neplatí to pro ty, kdo nemají ruce nebo jsou bez zraku. Dělám si samozřejmě trochu legraci. Nicméně si nedělám legraci v tom, že ten kdo přijal klíč vzkříšení, chce oslavit Ježíše a učí se to tím, že naslouchá tomu, jak Bible Ježíše představuje.

A kdo Bibli sami nečtete, zastavte se při odchodu a vyzvedněte si zdarma Dobrou setbu. To je čtení z Bible pro začátečníky. Nebo začnete číst evangelia. Právě ta popisují život Ježíše Krista. To je dobrý začátek pro čtení Bible. To je dobrý začátek, abychom ctili Ježíše.

 

2. Vzkříšení je klíčem k tomu, aby lidé přešli ze smrti do života

To je to druhé, co bych nám chtěl dnes připomenout. Ježíš říká: „Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“ (V.24) Ježíšovo vzkříšení je tedy klíčem, abychom i my byli vzkříšeni a přešli ze smrti do života.

Když jsem si procházel různé texty, které hovoří o Ježíšově vzkříšení, znovu jsem si všímal, že velice často jdou ruku v ruce s texty, které hovoří o našem vzkříšení. Zkuste si toho také při čtení Bible všimnout. Dovolte jeden příklad za mnohé. Pavel zapsal: „Vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi.“ (2Kor 4,14) Pavel a další apoštolové jasně spojují Ježíšovo vzkříšení s naším. Ježíšovo vzkříšení je klíčem, který odmyká cestu k našemu vzkříšení.

Poslechněme si ještě jednou ta Ježíšova slova a všímejte si, co nám tedy Ježíš nabízí: „Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“ (V.24) Ježíš říká, že ten, kdo věří, už má život věčný a už přešel ze smrti do života. A to je nesmírně důležité. Člověk, který má ten klíč, nemá jen příslib pro budoucnost, ale už může zažívat věčný život a už byl přenesen ze smrti do života. Kristovo vzkříšení nám totiž nepřináší jen naději dobré budoucnosti. Ono nám přináší dobrou přítomnost. A ta přítomnost není dobrá v tom, že zmizí všechny bolesti, trápení a strádaní. Ony nezmizí. Pořád prožíváme hodně trápení a i tento týden jsem slyšel o mnoha z nich. I včera pozdě večer jsem obdržel telefonát mladého člověka s urgentní, nesmírně bolestnou prosbou o modlitbu v kritické zdravotní situaci. Ta rodina už zažila tolik bolesti a je zde další těžké břímě.

Je to skutečně pravda, že už máme věčný život, když zažíváme tolik bolesti? Věřím Ježíši, že ano. Ten věčný život už má každý, kdo věří, že ve všech těch těžký situacích je Pán Bůh s námi a pro nás. A ani nemoc, ani smrt, ani jakékoli soužení nás nedokáže odloučit od lásky Kristovi. To vyznává apoštol Pavel a to vyznáváme i my. Máme věčný život. A těšíme se na to, že jednou ho budeme mít v plnosti.

Přátelé, vzkříšení Ježíše Krista nás přenáší ze smrti do života. A táto realita ovlivňuje jak přítomnost, tak budoucnost.

Salesiáni v Praze vyvěsili letos o Velikonocích hezký transparent. Je na něm napsáno: Konečná stanice se mění na přestupní. Změna platí od Velikonoc a je trvalá. Ježíš Nazaretský. A pod textem je malá informace: Bližší informace dostanete v kterémkoli kostele.

Milí přátelé, smrt je jen přestupní stanice. A to jen díky vzkříšení Krista. Vzkříšení Krista je klíč, který vede k oslavení Krista a k věčnému životu. A tyto dvě situace jdou ruku v ruce. Nemůžete mít jedno bez druhého.

Nicméně je tu poslední překážka. Vy si ten klíč musíte vzít. Nestačí, že ten klíč existuje. Musíte jej vlastnit a použít. Ježíš říká, že ten klíč má každý, kdo „kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal.“ (v.23) Zase tady máme to Kristovo, Boží slovo. Ono je zdrojem víry. Naslouchejte Božímu slovu, skrze něj Bůh dává a posiluje víru. Tak můžete dostat ten připravený klíč Kristova vzkříšení.

Pokud si nepůjčíte náš klíč od kostela, tak nikdy nezakusíte, jaké je to odemknout tento kostel a vstoupit do prázdného kostela. Bez této zkušenosti jde celkem dobře žít. Nicméně, nelze žít, pokud vírou neuchopíte Kristem připravený klíč Jeho vzkříšení. Pokud ho nevezmete, nikdy nezažijete život, pro který jste byli stvořeni. Pokud se vírou nechytíte Kristova vzkříšení, nikdy neoslavíte Ježíše a nikdy nebudete mít věčný život. A to by byla škoda. Pán Ježíš lidem i dnes nabízí ten klíč. Klíč k oslavě Ježíše a klíč k věčnému životu. Kéž bychom ho všichni měli.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář